Enligt en rapport från Sveriges kommuner och landsting (SKL) är det allt fler elever som lyckas med att ta examen från gymnasiet. Västerviks gymnasium är en av skolorna i landet som visar på positiva siffror.

– Duktiga lärare är den helt avgörande faktorn för att eleverna ska uppnå goda resultat. Men alla, skolledare, elevhälsa, studie- och yrkesvägledare och administration måste systematiskt arbeta tillsammans för att följa upp resultat och fundera över vad vi behöver göra för insatser, säger Jörgen Jonsson, gymnasiechef för Västerviks gymnasium, i ett mejlsvar till VT.

Enligt SKL är trygghet och inkluderande miljöer viktiga faktorer som gör att fler tar examen.

Artikelbild

| Västerviks gymnasium.

– Att som elev få känna sig sedd och bekräftad är oerhört viktigt. I våra elevenkäter ges uttryck för att många elever känner trygghet.

Jörgen Jonsson säger vidare att den inkluderande lärmiljön kan betraktas utifrån flera perspektiv. Dels att få vara där alla andra är för att känna tillhörighet och dels att eleverna ges stöd utifrån sina förutsättningar.

– Vi har målmedvetet arbetat med att ge eleverna möjligheter till anpassningar och särskilt stöd, vilket är en viktig förklaring till resultaten.

Vad beror det på att alla inte klarar att ta examen från gymnasiet?

– En oerhört viktig förutsättning är närvaro i skolan. Tyvärr är det inte självklart med närvaro för alla elever. I många fall handlar bristande närvaro om psykisk ohälsa vilket vi tillsammans med andra instanser i samhället måste arbeta med.

Det finns även andra orsaker till frånvaro och Jörgen Jonsson menar att, förutom skolan, så har även föräldrarna och eleverna själva ett ansvar.

– Att klara en gymnasieexamen går inte utan att anstränga sig.

Rapporten “Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2018”, framtagen av SKL, tar bland annat upp hur många av gymnasieeleverna det är som tar examen. De nationella programmen är på tre år, men SKL redogör även för genomströmningen av elever på fyra år. Det för att få med elever som av olika anledningar behöver mer tid på sig att uppnå examen. SKL skriver att mellan 2015 och 2017 ökade andelen elever med examen inom fyra år från 69 till 71 procent. Motsvarande siffror för Västerviks gymnasium låg på 70 till 73 procent. Positiva resultat visades i 86 av 222 kommuner med egen kommunal gymnasieskola.