Sverker Thorén (L)

Jag bor i Västervik och representerar Liberalerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jag har arbetat som lärare i Västerviks kommun hela mitt vuxna liv , just nu på Brevik, och varit fritidspolitiker sedan 1985. 2002-2006 var jag riksdagsledamot för Kalmar län.
Att jag började arbeta politiskt berodde på natur- och miljöfrågorna och särskilt havsmiljön . Att jag fortsatt beror på att jag ville vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Tänk efter en stund. Om inte du och jag bryr oss om politiken- vem är det då som bestämmer?
Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör och berör Västerviks kommun och oss som bor och arbetar här.

Fritt antal besök på återvinningscentralen

Kommunfullmäktiges beslut i februari då de kommunala bolagen fick sina direktiv borde varit tillräckligt. Då fick Västerviks miljö och energi AB ett tillägg till sina direktiv: "Begränsningen av antalet fria besök på återviningscentralerna och Målserums avfallsanläggning ska slopas senast 2020." Men ingenting av detta har synts till i de handlingar som kommit från bolaget.

Därför beslutade på måndagen en enig kommunstyrelse" att ge VMEAB uppdraget att i avfallstaxan för 2020 inarbeta och fullgöra kommunfullmäktiges beslut 2019-02-25 §129 om att senast 2020 slopa begränsningen av antalet fria besök på återvinningscentralerna och Målsreums avfallsanläggning."

Vi liberaler har i flera mandatperioder drivit frågan och allt fler partier har anslutit sig. I måndags på kommunstyrelsens sammanträde var enigheten total'

Villaägarna i Tjust m fl har i bl a VT redogjort för hur det av tio närliggande kommuner bara varit vårt renhållningsbolag som begränsat antalet besök på återvinningscentralerna. Den tiden är förhoppningsvis nu äntligen förbi!

Uppror och engagemang

Det var när (M) fortsatte att pressa på och försökte få oss i den dåvarande majoriteten att acceptera de orimligt stora besparingarna på skolan som (FP) sa nej och förordade en tillfällig skattehöjning. Det var för ett år sedan.  Då stod vi (politiskt) ensamma men upplevde att vi hade väljarnas stöd. Andra partier var fullt beredda att regera vidare i minoritet med (M). Det kan vara värt att komma ihåg idag. (M) bröt upp och valde (S).

 

I dag drivs den linje vi står för också av det så kallade ”Västerviksupproret” och det är mycket välkommet! Ett  tag oroade jag mig att ingen skulle fullt ut se effekterna av det som håller på att ske trots att vi larmat och debatterat. Eller inte hinna/orka engagera sig.

 

I VT:s lördagskolumn  http://www.vt.se/opinion/kolumn/?articleid=6779605 diskuteras alternativen medborgarinitiativ eller politiskt långsiktigt arbete. Det senare framställs som tidskrävande, oinbjudande och att vårt samhälle skulle vara överpolitiserat. Men tänk denna tanke färdigt: Om ingen bryr sig om politiken – vem är det då som bestämmer?

 

OK. Det tar tid. Det är arbetsamt och inte alltid hur kul som helst. Men hur kul, demokratiskt och bra är tjänstemannastyre, Starke Manstyre eller en En- eller Tvåpartikommun? Jag hoppas att det engagemang som nu växer, åtminstone för några, kan växlas in i ett partipolitiskt engagemang. Västerviks kommun behöver det!

Guldrushen i den kommunala snösvängen

Har du liksom jag hört talas om hur entreprenörerna skär guld med täljknivar efter senaste upphandlingen av snöröjning i kommunen? Förra kommunstyrelsemötet bad jag om att få en redovisning av fakta i målet – tidigare ersättning per timma och den nya.

 

Vid dagens kommunstyrelsesammanträde fick vi en rejäl genomgång av ansvariga från upphandlingsenheten och Västerviks Miljö och Energi AB. Mycket historik men också siffror. Materialet har vi inte fått i skriftlig/digital form än men mycket vara ändå glasklart, även för en lekman.

 

Politiska beslut och riktlinjer har saknats och inga skriftliga avtal har funnits förrän 2006 (norra kommundelen) och 2008 (tätorten). Och visst har priserna skjutit i höjden. Ersättningen per timme är nu (genomsnittspris) 1203:-. Det varierar från 650 – 1575:- med merparten i det översta skiktet. Från att tidigare varit i det nedre.

 

Nu dånar varningsklockorna åtminstone hos mig, och skulle också gjort det även om vi inte varit i det ekonomiska läge vi nu är. Dessa prisökningar kombinerat med endast enstaka anbud vid upphandlingen ger mycket att fundera över. För svåra, stelbenta krav i upphandlingen? Kartell och gangstermetoder? När och hur kan avtalen brytas och omförhandlas?

 

När jag första gången ställde frågan i kommunstyrelsen verkade intresset från övriga partier måttligt. I dag var de flesta betydligt mer intresserade. Jag fortsätter att bevaka frågan och förutsätter att majoriteten nu kommer att agera.

 

Krisledning

Det var med blandade känslor man deltog i Krisledningsnämndens  övning ”Hur hanterar vi ett stort oljeutsläpp?” här i Västervik i torsdags. Övertygelsen om behovet att hålla kvar och driva frågan på alla nivåer trots att många år gått . Oro över att så mycket återstår att göra innan det händer – att oljan når land.

Ända sedan fartyget Figaro lämnade kilometerlånga oljespår utanför Västervik har jag följt hur oljeutsläppen hanterats, sluppit åtal och skadeståndsansvar och vilken beredskap Sverige haft och har mot utsläpp och olyckor. Både i och utanför riksdagen har jag drivit på och verkat för att lagstiftningen och beredskapen ska skärpas. Det tänker jag fortsätta med En del har hänt men det finns mycket kvar att göra.. Visst är krav på dubbelskrov nu införda för oljetankers men bara inom EU än så länge. I ryska hamnar finns inte de kraven förrän 2015.


Fp har varit det parti som drivit på mest för att få fram förändringar. När jag kom in i riksdagen 2002 höjde vi radikalt vår budget i opposition för att pressa (s) till förbättringar i Kustbevakningens flotta. Det resulterade  bl a i att vi nu fått tre toppmoderna fartyg som på ett mycket bättre sätt än tidigare kan hantera både en mindre oljeolycka och nödbogsering av tankers.


Men så mycket mer behöver göras och det fortsätter vi verka för inom Allians för Sverige. Ett system av riktiga, funktionella nödhamnar bör inrättas dit ska skadade oljetankers kan bogseras och tas om hand.  Vi behöver införa ett aktivt trafikövervakningssystem för fartygstrafiken på Östersjön och också mer trafikseparering och fler trafikleder. Vi behöver öka anslagen till kustbevakningen för att kunna bevaka och motverka miljöbrott och så att den planerade utbyggnaden av oljesaneringsfartyg kan fullföljas.

 

Det behövs fortfarande röster med stenhårt fokus på Östersjön och oljehotet i Sveriges kustkommuner och Riksdagen. Östersjön kan inte vänta! Inte Tjusts skärgård heller…….

 

(M) och (S) föreslår nedläggning av demokratiberedningen

Maktpartierna (M) och (S) fortsätter nedmonteringen av den kommunala demokratin.  Jag fick just höra det. Vid tisdagens sammanträde med demokratiberedningen drev de igenom att föreslå detta - att avskaffa kommunens demokratiberedning.

De gjorde det i en tid när jag tror vi kommuninnevånare behöver den funktionen mer än någonsin. Vad beredningen sysslar med finner du på http://www.vastervik.se/templates/VVKommun_Page.aspx?id=2644

 

Folkpartiet liberalerna har under de senaste tolv åren speciellt drivit på för att förnya och fördjupa den lokala demokratin genom att införa bl a ungdomsfullmäktige, allmänhetens frågestund, medborgarförslag och just demokratiberedningen.Vi har ofta blivit förlöjligade och lite avmätt hånade för att vi lyft demokratifrågan lokalt men jag är stolt över att vi gjort det och vi kommer att fortsätta! Som vi ser behövs det! Tycker du också att det är dags att reagera, agera och engagera dig? Hoppas det! Välkommen!

För lite syre, för mycket Sobril och för lite pengar...

Ja, det är inte en personlig summering en bit in på det nya året utan läget för havsmiljön som det beskrivits under veckan som gått. Och det är allvarligt nog. Känns därför bra att veta att det parti jag är engagerat i bidragit och kommer att fortsätta bidra till en rejäl omläggning för att verkligen få till förändringar.

Miljöpolitiken och åtgärderna på land och hav  hänger ihop. Syresättningen av Östersjöns bottnar är sämre än någonsin, Sobril är inget för fiskar konstaterar Umeåforskare samtidigt som regeringen kritiseras för att ha skurit hårt i anslagen för god havs- och vattenmiljö 2013.

 

Havsmiljöfrågorna och att få till en helhetssyn på havs- och vattenmiljöpolitiken har länge varit viktigt för Folkpartiet liberalerna och var en av prioriteringarna för oss när alliansregeringen tillträdde. Det är också ett område inom miljöpolitiken där Folkpartiet och alliansregeringen verkligen gjort skillnad och fått cred, om än tystlåten, för det.

 

En samlad hav- och vattenpolitik, en Havs- och vattenmyndighet och en egen budgetpost som nu kommer att ligga på en halv miljard/år. Detta ska ställas mot den splittring som rådde och de medel som inte ställdes till förfogande under tidigare socialdemokratiska regeringar.

Så vad gäller kritiken? Jo i ett slag skars anslagen ned med en tredjedel, 235 miljoner kronor, från 737 miljoner 2012 till 502 miljoner 2013 och redan märks effekten. Detta hände i ett skede när ett tidigare splittrat, ineffektivt och trögt system äntligen håller på att samordnas för att kunna ge effekt för våra hav och vattendrag!

 

När nu myndigheter, länsstyrelser, kommuner, båtklubbar, vattenkraftsbolag, fritidshusägarföreningar, miljöorganisationer, fiskefantaster och naturvårdsentusiaster förstått signalen och börjat agera går det inte att dra undan mattan för dem som i budget 2013.

Ska  Östersjöns botttnar syresättas bättre och vill vi förhindra att den psykiska ohälsan bland oss landlevande ska gå ut över abborrarna krävs det även i fortsättningen en mycket aktiv havsmiljöpolitik och medel för att genomföra den. Det är vad jag vill se och är en av de saker jag fortsätter att jobba mycket hårt för!

Jag bor i Västervik och representerar Liberalerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jag har arbetat som lärare i Västerviks kommun hela mitt vuxna liv , just nu på Brevik, och varit fritidspolitiker sedan 1985. 2002-2006 var jag riksdagsledamot för Kalmar län.
Att jag började arbeta politiskt berodde på natur- och miljöfrågorna och särskilt havsmiljön . Att jag fortsatt beror på att jag ville vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Tänk efter en stund. Om inte du och jag bryr oss om politiken- vem är det då som bestämmer?
Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör och berör Västerviks kommun och oss som bor och arbetar här.

Bloggar

Sport

Politikerbloggar