Svagt löfte från Dan Nilsson

Västervik När jag började med politik lovade jag mig själv att alltid vara ärlig, arbeta för kommunens bästa och att alltid grunda mina åsikter på sann fakta. Dessutom att alltid fokusera på egen politik och att inte skriva ner våra politiska motståndare. Vi ska respekterar våra väljares förmåga att välja.

Jag ser upp till människor som har förmåga och tålamod att analysera problembilden korrekt utan vinklingar och att hitta lösningar som är effektiva men framförallt baseras på sann fakta. Jag gillar verkligen hur Hans Rosling vände upp och ner på världens alla tyckare och istället fick oss att förhålla oss till fakta. 

Det är därför med stor besvikelse som jag nu konstaterar att årets valrörelse är fulare och smutsigare än någonsin. Vi ser allt oftare att påhittade nyheter och lögner sprids ogenerat, men också hur orealistiska förslag och löften presenteras i jakten på att köpa de sista väljarna. Det här gör mig oerhört besviken... 

I vår kommun har vi just nu ett par exempel som jag i måndags lät tidningarna ta del av via pressmeddelanden. Lögnen om hyreshöjningar och löftet om bostadsgaranti för ungdomar. Båda riktar kritik mot Socialdemokraterna. Jag väljer här att beskriva löftet till ungdomar. För några veckor sedan presenterade Dan Nilsson, socialdemokratiskt kommunalrådsaspirant ett löfte om att alla ungdomar 18-25 skall få en lägenhet via Bostadsbolaget inom 6 månader. Jag blev intresserad och begärde därför att få ta del av de underlag som man använt sig av när man formade löftet. När jag analyserar detta ser jag egentligen endast ett sätt att lova lägenheter och det är att släppa ungdomarna före ensamstående och nyseparerade, äldre som vill flytta från sin villa, nyinflyttade, familjer som växer m.m. Att ställa grupper mot grupper.

Under 2017 fick 24 ungdomar lägenheter via bolaget och snittiden var 556 dagar. 

Samtidigt står 1550 personer i kö. Då förstår ni utmaningen. Vi behöver arbeta hårt och brett med flera olika förslag för att lösa bostadsbristen. Enklare byggregler, effektivare plan- och byggprocess, ta fram ny attraktiv mark att bygga på. Flera olika aktörer behöver hjälpas åt och vi behöver alla typer av bostäder, bostadsrätter, hyresrätter radhus och villor. All kvadratmeteryta som skapas är bra. I detta läge kan vi inte jaga röster med svaga och underanalyserade löften som i slutänden har stor risk att svika.

”Stuprörspolitik” - inget för våra ungdomar

Västervik Idag har jag varit på gymnasiet för att träffa våra ungdomar och diskutera deras bild av samhället, hur Sverige och vår kommun utvecklas. Man hade även arrangerat en debatt där företrädare från samtliga partier fick debattera frågor kring lag och ordning, integration och flyktingfrågor, skola, miljö mm. Jag måste säga att debatten kändes ganska seg och jag tycker som vanligt att det blir ”stuprörspolitik” där alla partier vinklar sina förklaringar, orsaker och lösningar efter egen ideologi. I princip pratar ingen politiker om helheten, hur allt hänger samman osv. SD vinklar alla samhällsproblem till invandringen, Socialdemokraterna har bestämt sig för att skylla på skattesänkningar, Vänstern och Socialisterna skyller på dom rika, MP hade som vanlig något diffusare lösningar där man blanda annat vill hylla lärarna och poliserna för sitt goda arbete för att få fler att arbeta inom yrkena. Jag förstår att det är svårt för en förstagångsväljare att hänga med i alla retoriska knep för att fånga uppmärksamheten. Själv hade jag störst behållning att under 2 timmar prata politik med vår gymnasieelever. Dom är mycket förståndiga och pålästa vilket kräver djupare diskussioner för att komma fram till kloka långsiktiga lösningar. Precis de diskussioner jag efterfrågade på dagens debatt. Sakligt, vuxet och med ett helhetstänk. Nästa år föreslår jag att våra ungdomar håller debatt och att vi politiker får sitta i publiken och lyssna.

Nu tar vi tag i Västerviks kommun!

Västervik Skriver i måndagens VT, tillsammans med Harald Hjalmarsson om hur Västervik ska bli bättre.

Dan Nilsson (S) gör i VT den 20/8 ett försök att utveckla varför inte vår bild om 4 förlorade år stämmer. Vår bild är att kommunen kan utvecklas och förbättras ytterligare. Vi har därför under denna period varit mycket aktiva i att försöka påverka majoriteten med över 40 motioner och över 100 förbättringsförslag på saker som vi tror kan bidra till utveckling och förbättring. Tryggheten i skolan och i samhället minskar och vi lever i en värld där våra skolar och fritidsgårdar utrustas med låssystem och överfallslarm. Den psykiska ohälsan, speciellt bland unga tjejer ökar och Västerviks kommun hade dessvärre högst andel självmord under förra året i hela länet. Användningen av narkotika ökar och våra skolor upplever flera utmaningar med sviktande resultat och stökiga klassrum. Vi har en trend där fler blir äldre vilket ställer högre krav på social omsorg samt bostadsutveckling. Näringslivsklimatet har sjunkit från plats 80 till 171 vilket är en tydlig signal från näringslivet att vi måste jobba hårdare och effektivare för att stimulera till fler jobb och ökat företagande. Sist men inte minst har frågan om förbättrad infrastruktur stannat av och restiden till och från Västervik har faktiskt ökat istället för att minska under denna tid.
Får vi förtroendet att leda kommunen efter valet kommer ska vi arbeta för en skola där ordning och reda ska gälla, där eleven, skolan och föräldern har tydliga och införstådda roller för att på bästa sätt se till att våra barn lyckas och där skolan får rätt förutsättningar för att arbeta med utbildning. Det ska råda nolltolerans mot narkotika och alla brott som sker ska anmälas även i skolan. Vi ska arbeta förebyggande för att höja tryggheten i kommunen, ingen ska känna otrygghet i skolan eller på gator och torg. Vi ska arbeta för att det skapas mer tid för våra äldre samt utveckla attraktiva boenden för att höja livskvalitén för vår åldrande befolkning. Näringslivsklimatet ska förbättras genom ett tätt samarbeta med näringslivet, enklare regler, tydliga planer och målet är att kommunen inte ska stå i vägen för våra företag i dess utveckling. Vi kommer med kraft verka för att utveckla våra viktiga vägar E22, riksväg 35 och 40 med målet om minst 100km/h samt viltstängsel. Sist men inte minst måste vi öka utvecklingstakten vad gäller digitaliseringen i samtliga kommunens verksamheter. Digitaliseringen är verktyget för att arbeta smartare, effektivare samt höja kvalitén. Vi behöver därför lyfta kunskapen kring frågorna för både tjänstemän och politiker i syfte att digitaliseringen ska bli en naturlig del av det dagliga utvecklingsarbetet och ledarskapet. Vi vill därför inrätta ett IT-Utskott där politiker och tjänstemän lyfter sin kunskap och förståelse för att bättre kunna styra kommunen in i en ny framtid, en framtid där vi Moderater gärna håller i rodret.
Harald Hjalmarsson(M)
Oppositionsråd, 2:e vice ordförande kommunstyrelsen
Jon Sjölander (M)
Gruppledare, ledamot kommunstyrelsen

Så löser vi bostadsbristen

Västervik Det råder bostadsbrist i Sveriges kommuner och Västervik är inget undantag. Att få tag på en lägenhet i Västerviks kommun är inte enkelt och det kan nog flertalet av våra medborgare intyga.

För några dagar sedan gick Dan Nilsson, socialdemokratisk kommunalrådsaspirant och Marcus Fridlund (S) ut med en garanti till unga som söker lägenhet. Lösningen som presenterades var att låta vårt kommunala bostadsbolag garantera billiga lägenheter till våra ungdomar. Problemet är att det inte är så enkelt som socialdemokraterna vill förmedla i sitt vallöfte. Det är helt riktigt att det är svårt för unga att hitta sin första lägenhet och att Bostadsbolaget har en viktig roll när det gäller att lösa bostadsbristen men de äger inte frågan själva. Dessutom har bolaget nyligen beslutat om en tung investeringsplan på 500 miljoner de närmaste åren, främst vad det gäller boenden för äldre. Bostadsbolaget ingår dessutom i kommunens bolagskoncern och måste därför förhålla sig till övriga bolags ekonomiska åtaganden. I dagsläget har koncernen ett lånetak på 2,5 miljarder och man har idag redan lån på 2 miljarder. Det innebär att det finns 500 miljoner kvar att låna. Detta bör sättas i ett sammanhang där kommunen står inför flera stora investeringar i framtiden såsom simhall, reningsverk, skolor och förskolor, äldreboende, infrastruktur samt olika idrottsarenor.

Bostadsbristen i Västerviks kommun är en mer komplex fråga som kräver flera olika åtgärder för att komma till rätta med problemet. Ett ökat bostadsbyggande kräver en aktiv mark- och byggpolitik med långsiktiga planer och där hela bostadsmarknaden stimuleras att bygga mer. Kommunala och privata fastighetsbolag samt privatpersoner måste ha bättre förutsättningar för att bygga. Bostadsbristen handlar inte enbart om hyreslägenheter utan om hela bostadsmarknaden. För att frigöra befintliga hyresrätter krävs rotation på bostadsmarknaden. Därför behövs det fler boenden av olika slag, villor, bostadsrätter, hyresrätter och boenden för äldre och ungdomar, så att människor har möjlighet att röra på sig inom bostadsmarknaden. Det är naturligt att människan vill bygga och utveckla sitt boende för att förverkliga sina drömmar, men då krävs det att möjligheten finns. Kommunens plan- och bygglovsprocess måste därför effektiviseras och rationaliseras för att inte tappa fart i byggandet. Vi behöver också ta fram flera nya planer för byggbar mark. Processen får inte stanna, tvärtom måste den prioriteras.

För att skapa billigare hyresbostäder vill Moderaterna förenkla de rådande byggreglerna, till exempel bullerregler som i dagsläget driver på kostnaden för att bygga och därmed också kostnaden på hyrorna. Vi bör även undersöka möjligheten att förtäta centralorten genom att bygga på höjden. Fler och fler söker centralt boende och därför vill vi skapa möjlighet för våra fastighetsägare att bygga flera våningar på sina fastigheter. På de mest attraktiva markerna till exempel Stenhamra, bör vi också pröva att anvisa och villkora entreprenörer att bygga både hyreslägenheter, bostadsrätter samt boenden för äldre. Dessutom bör vi pröva ”köp och bygg” där marknaden erbjuds köpa fastighetsbestånd från Bostadsbolaget med löfte om att man bygger lika mycket. Genom dessa metoder kan vi locka den privata marknaden att göra välbehövliga investeringar i vår kommun, speciellt då våra kommunala bolag börjar bli begränsade i att låna pengar. Ska vi lösa bostadsbristen i Västerviks kommun behöver vi stimulera och skapa rätt förutsättning för hela bostadsmarknaden såväl den kommunala som den privata.

Låt dom äldre välja sin bostadsort – bygg i Västervik och Gamleby

Västervik I dagens VT svarar jag och Peter Johansson (2:e vice ordförande socialförvaltningen) på centerpartisten Ingela Svenssons debatt om hur äldrevården ska utvecklas. Kort skulle man kunna säga att Ingela gärna ser att man utvecklar fler äldreboenden på landsbygden i syfte att skapa en levande landsbygd. Jag tycker att vi ska bygga boende där folk vill bo för att skapa valfrihet och kvalitet. Tittar man på statistiken i vår kommun gällande var våra kommande brukare, eller omsorgstagare som jag personligen tycker låter bättre vill bo så ser man att det framförallt är kö i Västervik och Gamleby. Jag har pratat med flera äldre som samtliga säger att man inte vill tvingas flytta från Västervik när man blir så pass gammal att man får bo på ett särskilt boende eller äldreboende. Fullt försåtligt enligt mig och dessutom bör man ta hänsyn till var nära och kära bor för att på bästa sätt skapa förutsättningar för att få ihop livspusslet. När mina föräldrar blir gamla vill jag ha dom nära och kunna besöka dom varje dag efter jobbet.
Här är hela insändaren i sin helhet:


Replik till Ingela Svensson (C) ”Livskvalitet för äldre i hela kommunen”

En genomgång av behovet av platser på särskilt boende i framtiden, visar att platsantalet är tillräckligt utanför centralorten och att den stora bristen är i centralorten. Det är dit man vill flytta på ålderns höst. Närhet till sjukhus väger tungt, tillgång till aktiviteter är också viktiga. Det är därför märkligt att läsa Ingela Svensson inlägg den 20 juli. I skrivande stund är måste de äldre i centralorten flytta till annan ort för att finna ett boende. Man har inga band till orten och det blir svårare och mer omständligt för de anhöriga att besöka. Orsaken till detta är brist på platser i Västervik.

Vi vill vara tydliga med att antalet platser på särskilt boende ska öka i Västervik. Det är inte de boende i Västervik, som ska tvingas lämna nära och kära och sin hemort. Vi moderater har därför föreslagit att det ska tillskapas fler trygghetsboende i kommunen. Vi föreslår att utreda påbyggnad av Gertrudsgården, nytt attraktivt boende för äldre på Stenhammra. Detta har röstats ner av majoriteten i kommunfullmäktige, där C ingår. Frågan om var våra äldre ska bo i framtiden är ingen landsbygdsfråga, det är en fråga om valfrihet och livskvalitet.

Peter Johansson (M)
2:e vice ordförande Socialnämnden

Jon Sjölander (M)
Ledamot Kommunstyrelsen

Västerviks Kommun

Kommentar gällande helgens politiska ledare

Västervik Kan till viss del hålla med dagens ledare när det gäller att kommunen bör lägga fokus på kärnverksamheterna inom skola och social omsorg. Men jag tycker också att en kommun också måste göra strategiska tillväxtsatsningar.

När det gäller frågan om en ny infart till Västervik är den för mig en väldigt viktig fråga för Västervik och dess utveckling. Men allt har sitt pris. I ett läge när kommunens utmaningar ökar för varje dag och när vi dessutom får prognoser på minskade skatteintäkter måste vi hushålla och framförallt prioritera våra pengar rätt. En betydande del av vår nya infart bör därför finansieras via externa finanser. Även om en ny infart är väldigt viktig för Västervik går det inte att räkna hem en investering som bekostas enbart av oss kommuninvånare. Ska vi göra det bör det finnas tydliga samhällsekonomiska vinster som går att ställa mot övriga viktiga satsningar. 

Hej och välkomna till min blogg! Jag heter Jon Sjölander, är 41 år och bor här i Västervik tillsammans med Min sambo Elin och mina två döttrar Nellie och Klara. Genom den här bloggen vill jag ge er läsare insyn i mitt politiska liv som gruppledare för moderaterna och ledamot i kommunstyrelsen. Men jag vill också ge er insyn i mitt privata liv. Som ni säkert förstår handlar detta om att jag vill bygga ett förtroende mellan dig som läsare och mig som politiker. Man lever som man lär brukar man säga och det är för mig en av de viktigaste delarna hos en politiker när man söker stöd hos sina medborgare och väljare. Man kan helt enkelt inte säga en sak och sen göra tvärtom det bygger inget förtroende. Som ni säkert förstår är politik en stor del av mitt liv och det blir inte mindre av det då även min sambo Elin har ett stort engagemang i det politiska arbetet. Tack och lov tillhör vi samma parti. Hoppas ni får en trevlig läsning!

Bloggar

Sport

Politikerbloggar