Språkkrav inom äldreomsorgen

Västervik Tidigare i veckan lämnade jag in en motion som handlar om språkkrav inom äldreomsorgen och att kommunen bör arbeta för att säkerställa att minimikraven på språkkunskaper vid anställningen inom äldreomsorgen lever upp till Socialstyrelsens rekommendationer om godkänt i svenska på gymnasienivå. Anledningen är ganska självklar tycker jag. Kommunen ska givetvis göra vad man kan för att hjälpa folk in i arbete och det svenska samhället, men det ska inte vara kravlöst och definitivt inte ske på bekostnad av välfärdens kvalitet och service.

Någon kanske tycker att detta låter främlingsfientligt men för mig är det tvärtom. Främlingsfientlighet skapas lätt när välfärdens kvalitet och service sjunker eller utsätts för hårt tryck pga. invandringen.  Detta är vi politiker högst ansvariga för och ska därför inte blunda för problemen.

Integrationen är vår tids ödesfråga och svenska språket är nyckeln till det svenska samhället – till arbete, social rörlighet och förståelse för våra institutioner. Det är därför mycket viktigt att ställa tydliga krav på att invandrare lär sig grundläggande svenska, så att den som kommit till Sverige snabbare kan gå från nyanländ till nyanställd och slutligen ny medborgare. Att inte kunna tala perfekt svenska är inte primärt, men med en begriplig svenska ökar chanserna avsevärt för att ta sig in i samhället, den svenska kulturen och i egen försörjning. Språket är nyckeln för att kunna ta del av sina rättigheter, förstå sina skyldigheter och för att ta vara på sina möjligheter. Jag vill därför sätta tydliga krav på att den som är ny i Sverige ska lära sig det svenska språket. För mig handlar integrationspolitik i grunden om jobben, om språket och om att samhället ställer krav.

Idag finns det dessvärre finns det bristande språkkompetens hos personalen inom delar av den kommunala äldreomsorgen runt om i Sverige.  Det riskerar att isolera de äldre från inflytande över sin vardag, äventyra patientsäkerheten och orsaka frustration hos de anhöriga. Ömsesidig kommunikation skänker trygghet och skapar delaktighet och kommunen bör därför säkerställa att all personal som arbetar utåtriktat mot medborgarna i verksamheter i kommunal regi har tillfredsställande kunskaper i svenska. Det är även viktigt att äldre som talar ett annat språk än svenska ska kunna få vård och omsorg på det egna språket. Jag anser därför att lämplig språkkompetens ska vara ett krav vid anställning.

Motionen stänger dock inte dörren helt till de personer som besitter rätt vårdkompetenser men har lite kvar till att nå minimikraven på gymnasienivå. Här föreslår jag istället att man upprättar en språkplan, även här med tydliga krav för att uppnå språkkravet. Detta skall ske med språkombud. Genom att inrätta språkombud på arbetsplatsen kan man organisera och säkerställa kvalitén på omsorgen, integrationen och språkutvecklingen. Ett språkombud är en medarbetare med uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling och att man följer den plan som bestämts för att uppnå rätt språkkompetens. Detta för att arbeta för en god kommunikation inom verksamheten, bibehållen kvalitet och för att medarbetarens kompetens ska tillvaratas.

 

Artikel från kommunalarbetaren som belyser problemen:

https://ka.se/2018/06/12/stora-sprakproblem-i-aldreomsorgen/

 

Nu tar vi tag i Västerviks kommun!

Västervik Skriver i måndagens VT, tillsammans med Harald Hjalmarsson om hur Västervik ska bli bättre.

Dan Nilsson (S) gör i VT den 20/8 ett försök att utveckla varför inte vår bild om 4 förlorade år stämmer. Vår bild är att kommunen kan utvecklas och förbättras ytterligare. Vi har därför under denna period varit mycket aktiva i att försöka påverka majoriteten med över 40 motioner och över 100 förbättringsförslag på saker som vi tror kan bidra till utveckling och förbättring. Tryggheten i skolan och i samhället minskar och vi lever i en värld där våra skolar och fritidsgårdar utrustas med låssystem och överfallslarm. Den psykiska ohälsan, speciellt bland unga tjejer ökar och Västerviks kommun hade dessvärre högst andel självmord under förra året i hela länet. Användningen av narkotika ökar och våra skolor upplever flera utmaningar med sviktande resultat och stökiga klassrum. Vi har en trend där fler blir äldre vilket ställer högre krav på social omsorg samt bostadsutveckling. Näringslivsklimatet har sjunkit från plats 80 till 171 vilket är en tydlig signal från näringslivet att vi måste jobba hårdare och effektivare för att stimulera till fler jobb och ökat företagande. Sist men inte minst har frågan om förbättrad infrastruktur stannat av och restiden till och från Västervik har faktiskt ökat istället för att minska under denna tid.
Får vi förtroendet att leda kommunen efter valet kommer ska vi arbeta för en skola där ordning och reda ska gälla, där eleven, skolan och föräldern har tydliga och införstådda roller för att på bästa sätt se till att våra barn lyckas och där skolan får rätt förutsättningar för att arbeta med utbildning. Det ska råda nolltolerans mot narkotika och alla brott som sker ska anmälas även i skolan. Vi ska arbeta förebyggande för att höja tryggheten i kommunen, ingen ska känna otrygghet i skolan eller på gator och torg. Vi ska arbeta för att det skapas mer tid för våra äldre samt utveckla attraktiva boenden för att höja livskvalitén för vår åldrande befolkning. Näringslivsklimatet ska förbättras genom ett tätt samarbeta med näringslivet, enklare regler, tydliga planer och målet är att kommunen inte ska stå i vägen för våra företag i dess utveckling. Vi kommer med kraft verka för att utveckla våra viktiga vägar E22, riksväg 35 och 40 med målet om minst 100km/h samt viltstängsel. Sist men inte minst måste vi öka utvecklingstakten vad gäller digitaliseringen i samtliga kommunens verksamheter. Digitaliseringen är verktyget för att arbeta smartare, effektivare samt höja kvalitén. Vi behöver därför lyfta kunskapen kring frågorna för både tjänstemän och politiker i syfte att digitaliseringen ska bli en naturlig del av det dagliga utvecklingsarbetet och ledarskapet. Vi vill därför inrätta ett IT-Utskott där politiker och tjänstemän lyfter sin kunskap och förståelse för att bättre kunna styra kommunen in i en ny framtid, en framtid där vi Moderater gärna håller i rodret.
Harald Hjalmarsson(M)
Oppositionsråd, 2:e vice ordförande kommunstyrelsen
Jon Sjölander (M)
Gruppledare, ledamot kommunstyrelsen

Så löser vi bostadsbristen

Västervik Det råder bostadsbrist i Sveriges kommuner och Västervik är inget undantag. Att få tag på en lägenhet i Västerviks kommun är inte enkelt och det kan nog flertalet av våra medborgare intyga.

För några dagar sedan gick Dan Nilsson, socialdemokratisk kommunalrådsaspirant och Marcus Fridlund (S) ut med en garanti till unga som söker lägenhet. Lösningen som presenterades var att låta vårt kommunala bostadsbolag garantera billiga lägenheter till våra ungdomar. Problemet är att det inte är så enkelt som socialdemokraterna vill förmedla i sitt vallöfte. Det är helt riktigt att det är svårt för unga att hitta sin första lägenhet och att Bostadsbolaget har en viktig roll när det gäller att lösa bostadsbristen men de äger inte frågan själva. Dessutom har bolaget nyligen beslutat om en tung investeringsplan på 500 miljoner de närmaste åren, främst vad det gäller boenden för äldre. Bostadsbolaget ingår dessutom i kommunens bolagskoncern och måste därför förhålla sig till övriga bolags ekonomiska åtaganden. I dagsläget har koncernen ett lånetak på 2,5 miljarder och man har idag redan lån på 2 miljarder. Det innebär att det finns 500 miljoner kvar att låna. Detta bör sättas i ett sammanhang där kommunen står inför flera stora investeringar i framtiden såsom simhall, reningsverk, skolor och förskolor, äldreboende, infrastruktur samt olika idrottsarenor.

Bostadsbristen i Västerviks kommun är en mer komplex fråga som kräver flera olika åtgärder för att komma till rätta med problemet. Ett ökat bostadsbyggande kräver en aktiv mark- och byggpolitik med långsiktiga planer och där hela bostadsmarknaden stimuleras att bygga mer. Kommunala och privata fastighetsbolag samt privatpersoner måste ha bättre förutsättningar för att bygga. Bostadsbristen handlar inte enbart om hyreslägenheter utan om hela bostadsmarknaden. För att frigöra befintliga hyresrätter krävs rotation på bostadsmarknaden. Därför behövs det fler boenden av olika slag, villor, bostadsrätter, hyresrätter och boenden för äldre och ungdomar, så att människor har möjlighet att röra på sig inom bostadsmarknaden. Det är naturligt att människan vill bygga och utveckla sitt boende för att förverkliga sina drömmar, men då krävs det att möjligheten finns. Kommunens plan- och bygglovsprocess måste därför effektiviseras och rationaliseras för att inte tappa fart i byggandet. Vi behöver också ta fram flera nya planer för byggbar mark. Processen får inte stanna, tvärtom måste den prioriteras.

För att skapa billigare hyresbostäder vill Moderaterna förenkla de rådande byggreglerna, till exempel bullerregler som i dagsläget driver på kostnaden för att bygga och därmed också kostnaden på hyrorna. Vi bör även undersöka möjligheten att förtäta centralorten genom att bygga på höjden. Fler och fler söker centralt boende och därför vill vi skapa möjlighet för våra fastighetsägare att bygga flera våningar på sina fastigheter. På de mest attraktiva markerna till exempel Stenhamra, bör vi också pröva att anvisa och villkora entreprenörer att bygga både hyreslägenheter, bostadsrätter samt boenden för äldre. Dessutom bör vi pröva ”köp och bygg” där marknaden erbjuds köpa fastighetsbestånd från Bostadsbolaget med löfte om att man bygger lika mycket. Genom dessa metoder kan vi locka den privata marknaden att göra välbehövliga investeringar i vår kommun, speciellt då våra kommunala bolag börjar bli begränsade i att låna pengar. Ska vi lösa bostadsbristen i Västerviks kommun behöver vi stimulera och skapa rätt förutsättning för hela bostadsmarknaden såväl den kommunala som den privata.

Låt dom äldre välja sin bostadsort – bygg i Västervik och Gamleby

Västervik I dagens VT svarar jag och Peter Johansson (2:e vice ordförande socialförvaltningen) på centerpartisten Ingela Svenssons debatt om hur äldrevården ska utvecklas. Kort skulle man kunna säga att Ingela gärna ser att man utvecklar fler äldreboenden på landsbygden i syfte att skapa en levande landsbygd. Jag tycker att vi ska bygga boende där folk vill bo för att skapa valfrihet och kvalitet. Tittar man på statistiken i vår kommun gällande var våra kommande brukare, eller omsorgstagare som jag personligen tycker låter bättre vill bo så ser man att det framförallt är kö i Västervik och Gamleby. Jag har pratat med flera äldre som samtliga säger att man inte vill tvingas flytta från Västervik när man blir så pass gammal att man får bo på ett särskilt boende eller äldreboende. Fullt försåtligt enligt mig och dessutom bör man ta hänsyn till var nära och kära bor för att på bästa sätt skapa förutsättningar för att få ihop livspusslet. När mina föräldrar blir gamla vill jag ha dom nära och kunna besöka dom varje dag efter jobbet.
Här är hela insändaren i sin helhet:


Replik till Ingela Svensson (C) ”Livskvalitet för äldre i hela kommunen”

En genomgång av behovet av platser på särskilt boende i framtiden, visar att platsantalet är tillräckligt utanför centralorten och att den stora bristen är i centralorten. Det är dit man vill flytta på ålderns höst. Närhet till sjukhus väger tungt, tillgång till aktiviteter är också viktiga. Det är därför märkligt att läsa Ingela Svensson inlägg den 20 juli. I skrivande stund är måste de äldre i centralorten flytta till annan ort för att finna ett boende. Man har inga band till orten och det blir svårare och mer omständligt för de anhöriga att besöka. Orsaken till detta är brist på platser i Västervik.

Vi vill vara tydliga med att antalet platser på särskilt boende ska öka i Västervik. Det är inte de boende i Västervik, som ska tvingas lämna nära och kära och sin hemort. Vi moderater har därför föreslagit att det ska tillskapas fler trygghetsboende i kommunen. Vi föreslår att utreda påbyggnad av Gertrudsgården, nytt attraktivt boende för äldre på Stenhammra. Detta har röstats ner av majoriteten i kommunfullmäktige, där C ingår. Frågan om var våra äldre ska bo i framtiden är ingen landsbygdsfråga, det är en fråga om valfrihet och livskvalitet.

Peter Johansson (M)
2:e vice ordförande Socialnämnden

Jon Sjölander (M)
Ledamot Kommunstyrelsen

Västerviks Kommun

Kommentar gällande helgens politiska ledare

Västervik Kan till viss del hålla med dagens ledare när det gäller att kommunen bör lägga fokus på kärnverksamheterna inom skola och social omsorg. Men jag tycker också att en kommun också måste göra strategiska tillväxtsatsningar.

När det gäller frågan om en ny infart till Västervik är den för mig en väldigt viktig fråga för Västervik och dess utveckling. Men allt har sitt pris. I ett läge när kommunens utmaningar ökar för varje dag och när vi dessutom får prognoser på minskade skatteintäkter måste vi hushålla och framförallt prioritera våra pengar rätt. En betydande del av vår nya infart bör därför finansieras via externa finanser. Även om en ny infart är väldigt viktig för Västervik går det inte att räkna hem en investering som bekostas enbart av oss kommuninvånare. Ska vi göra det bör det finnas tydliga samhällsekonomiska vinster som går att ställa mot övriga viktiga satsningar. 

Manifestation mot Sexuella övergrepp och trakasserier

Västervik I lördags deltog jag i en manifestation mot Sexuella övergrepp och trakasserier på stora torget i Västervik. Den här gången var det Socialisterna som var arrangör och man hade bjudit in alla som vill att delta och givetvis också politiska partier. Lite förvirring uppstod dock när jag i tidningen läste att man hade bjudit in det politiska partierna då jag kunde konstatera att vi Moderater inte fått inbjudan. Dock väldigt enkelt att lösa genom att direkt kontakta arrangören för att konstatera att man hade blivit felciterade och att vem som helst var välkommen. 

Nåväl, jag min sambo och en av mina döttrar bestämde oss att delta då detta är en otroligt viktig fråga som alltid förtjänar att lyftas i det offentliga. Detta oavsett vem som arrangerar manifestationen. Frågan får nämligen inte bli politisk och där med tappa den fokus som den förtjänar och kräver för att motverka denna allvarliga negativa trend i samhället. Många partier använder offren, den negativa trenden samt orsakerna i dessa frågor som ett slagträ i debatten för att skapa fördel för sin egen politiska agenda. Detta är fel och gynnar ingen och definitivt inte de unga tjejer och kvinnor som dagligen blir utsatta. 

 

Här är mitt tal som jag höll i lördags:

Sverige och Västervik  ska ha nolltolerans mot alla former av sexuella övergrepp och trakasserier! Sexuella brott och sexuellt ofredande är något som aldrig någonsin får accepteras eller ignoreras i vårt samhället. Vi ser tyvärr idag en trend som är mycket oroväckande och negativ med ökade anmälningar som vittnar om att vi har ett samhälle som inte längre är tryggt. 

Jag har själv två döttrar som nu växer upp i detta samhälle och jag vill inte att dom någonsin ska få uppleva en sexuell kränkning av något slag eller växa upp i ett samhälle där sexuella kränkningar har blivit accepterat som normala företeelser.  

Metoo-rörelsen som säkert inte undgått någon, visade tyvärr på att sexuella kränkningar är vanligare än vi tror och att det låtit sig tillåtas i det tysta. Det är därför så otroligt viktigt att vi tar varje tillfälle att lyfta dessa frågor och därför vill jag passa på att tacka arrangören för att ni har ordnat den här manifestation. 

Vi som är politiker måste nu enas om hur vi kan bidra till att vända den negativa trenden, och då menar jag också att vi måste enas om orsak och verkan. Det här får absolut inte bli en politisk prestigefråga där våra unga tjejer och kvinnor blir slagträ i debatten kring orsak eller lösning, och där man vrider orsaken till fördel för sin egen politiska agenda i syfte att profilera sig inför väljarna. Eller att kanske försöka skylla på den förra regeringen eller regeringar innan det. Det hjälper inte de som utsätts för detta hemska brott. 

Nej...Då riskerar frågan istället att tappa den fokus som det kommer att krävas för att vi tillsammans ska finna lösningar för att motverka och vända denna trend och att skapa ett samhälle som är rättssäkert, tryggt och där goda värderingar och hög moral vägleder oss rätt.

Det finns sannolikt många orsaker till den negativa trend som vi upplever idag. Förmodligen lika många som det finns tyckare...

Någon menar att det beror på att fler nu vågar anmäla brottet eller att våra lagar och straff är allt för svaga. En del hävdar att skolan eller polisen inte har rätt resurser eller arbetar rätt med frågorna, eller hur vi föräldrar curlar våra barn och inte sätter mer foten när vi hör eller ser vad som sker, 

Andra menar att det är internet som är en orsak med alla olika sidor, forum, appar och olika former av sociala media där informationen flödar fritt utan någon större kontroll. Och någon menar givetvis att det enbart beror på den ökande invandringen vi haft de senaste åren.

Jag tror inte att det går att peka på någon enskild  orsak utan detta beror med all säkerhet på flera faktorer men oavsett orsak är det nu mycket viktigt att vi får fram saklig och grundad fakta som kan öka förståelsen och där med också öka möjligheten att sätta in rätt åtgärder som också ger bäst effekt. 

Sen måste vi vara beredda att samarbeta brett  i det här frågorna. Eftersom orsakerna och lösningarna är många kan det inte heller falla på någon enskild ta ansvar för att lösa problemen.  Staten, kommun, våra organisationer och föreningar, medborgaren och politiker måste samarbeta och vara överens och Nyckeln till framgång blir att vi tillsammans bestämmer oss för att det är nolltolerans som gäller och att vi sätter in en mängd överenskomna olika åtgärder för att sätta stopp för dessa brott. 

Vi måste dock påminna oss om att inte helt förlita oss på att systemen ska lösa detta utan att det är vi människor som bestämmer hur vårt samhälle ska vara. Det viktigaste är trots allt att vi människor som tillsammans bygger vårt samhälle aldrig någonsin accepterar dessa brott som en normal företeelse utan istället sätter ner foten, visar civilkurage och säger nej när vi ser att det här sker.

Tack!

Hej och välkomna till min blogg! Jag heter Jon Sjölander, är 41 år och bor här i Västervik tillsammans med Min sambo Elin och mina två döttrar Nellie och Klara. Genom den här bloggen vill jag ge er läsare insyn i mitt politiska liv som gruppledare för moderaterna och ledamot i kommunstyrelsen. Men jag vill också ge er insyn i mitt privata liv. Som ni säkert förstår handlar detta om att jag vill bygga ett förtroende mellan dig som läsare och mig som politiker. Man lever som man lär brukar man säga och det är för mig en av de viktigaste delarna hos en politiker när man söker stöd hos sina medborgare och väljare. Man kan helt enkelt inte säga en sak och sen göra tvärtom det bygger inget förtroende. Som ni säkert förstår är politik en stor del av mitt liv och det blir inte mindre av det då även min sambo Elin har ett stort engagemang i det politiska arbetet. Tack och lov tillhör vi samma parti. Hoppas ni får en trevlig läsning!

Bloggar

Sport

Politikerbloggar