Språkkrav inom äldreomsorgen

Västervik Tidigare i veckan lämnade jag in en motion som handlar om språkkrav inom äldreomsorgen och att kommunen bör arbeta för att säkerställa att minimikraven på språkkunskaper vid anställningen inom äldreomsorgen lever upp till Socialstyrelsens rekommendationer om godkänt i svenska på gymnasienivå. Anledningen är ganska självklar tycker jag. Kommunen ska givetvis göra vad man kan för att hjälpa folk in i arbete och det svenska samhället, men det ska inte vara kravlöst och definitivt inte ske på bekostnad av välfärdens kvalitet och service.

Någon kanske tycker att detta låter främlingsfientligt men för mig är det tvärtom. Främlingsfientlighet skapas lätt när välfärdens kvalitet och service sjunker eller utsätts för hårt tryck pga. invandringen.  Detta är vi politiker högst ansvariga för och ska därför inte blunda för problemen.

Integrationen är vår tids ödesfråga och svenska språket är nyckeln till det svenska samhället – till arbete, social rörlighet och förståelse för våra institutioner. Det är därför mycket viktigt att ställa tydliga krav på att invandrare lär sig grundläggande svenska, så att den som kommit till Sverige snabbare kan gå från nyanländ till nyanställd och slutligen ny medborgare. Att inte kunna tala perfekt svenska är inte primärt, men med en begriplig svenska ökar chanserna avsevärt för att ta sig in i samhället, den svenska kulturen och i egen försörjning. Språket är nyckeln för att kunna ta del av sina rättigheter, förstå sina skyldigheter och för att ta vara på sina möjligheter. Jag vill därför sätta tydliga krav på att den som är ny i Sverige ska lära sig det svenska språket. För mig handlar integrationspolitik i grunden om jobben, om språket och om att samhället ställer krav.

Idag finns det dessvärre finns det bristande språkkompetens hos personalen inom delar av den kommunala äldreomsorgen runt om i Sverige.  Det riskerar att isolera de äldre från inflytande över sin vardag, äventyra patientsäkerheten och orsaka frustration hos de anhöriga. Ömsesidig kommunikation skänker trygghet och skapar delaktighet och kommunen bör därför säkerställa att all personal som arbetar utåtriktat mot medborgarna i verksamheter i kommunal regi har tillfredsställande kunskaper i svenska. Det är även viktigt att äldre som talar ett annat språk än svenska ska kunna få vård och omsorg på det egna språket. Jag anser därför att lämplig språkkompetens ska vara ett krav vid anställning.

Motionen stänger dock inte dörren helt till de personer som besitter rätt vårdkompetenser men har lite kvar till att nå minimikraven på gymnasienivå. Här föreslår jag istället att man upprättar en språkplan, även här med tydliga krav för att uppnå språkkravet. Detta skall ske med språkombud. Genom att inrätta språkombud på arbetsplatsen kan man organisera och säkerställa kvalitén på omsorgen, integrationen och språkutvecklingen. Ett språkombud är en medarbetare med uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling och att man följer den plan som bestämts för att uppnå rätt språkkompetens. Detta för att arbeta för en god kommunikation inom verksamheten, bibehållen kvalitet och för att medarbetarens kompetens ska tillvaratas.

 

Artikel från kommunalarbetaren som belyser problemen:

https://ka.se/2018/06/12/stora-sprakproblem-i-aldreomsorgen/

 

Skapa nya ytor för idrott och folkhälsa

Västervik I går lämnade jag in en motion till kommunen där jag vill undersöka möjligheten att tillskapa nya ytor för idrott och folkhälsa.

Vi kan konstatera att kommunens idrottsföreningar men också medborgare, främst inom bollsport såsom innebandy, handboll, fotboll, pingis, volleyboll med flera just nu upplever att det är svårt med tillgängligheten och att boka tider i kommunens idrottshallar. Det innebär att det tyvärr begränsar våra föreningar och ungdomar att utvecklas. Konsekvensen av bristen på aktivitetsytor och bokningsbara tider blir att våra ungdomar kan tvingas träna väldigt sent på kvällarna vilket i sig kan påverka deras skolgång.

Förutom begränsade möjligheter för varje enskild förening och medborgare att boka halltider, är förutsättningarna för att arrangera större turneringar och tävlingar också begränsade. Föreningarna begränsas därmed i möjligheten att förbättra sin ekonomi då turneringar och större tävlingar kan ge extra tillökning i föreningskassan som indirekt betyder större möjlighet att utvecklas. I ett optimalt läge kan vi skapa ett kluster av verksamheter och företag som har gemensamma intressen inom idrott och folkhälsa vilket givetvis skulle kunna innebära att föreningarna och företag kan samarbeta för att utvecklas och skapa synergier både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Även gymnastikföreningen har under de senaste åren utvecklats och är nu i ett läge där de är i behov av en större lokal för att ta nästa steg i utvecklingen och för att kunna utöva mer avancerad gymnastik. I dagsläget får de åka till Kalmar och Norrköping för att utöva den mer avancerade träning.
I ett större perspektiv påverkar det kommunens medborgare till en bättre folkhälsa. Det påverkar också kommunens attraktivitet och begränsar möjligheten till ökad tillväxt både ekonomiskt och befolkningsmässigt.
Samtidigt kan vi konstatera att vi just nu går in i en tuffare period ekonomiskt med lågkonjunktur i Sverige och Europa. Kommunens ekonomi kommer att påfrestas, så extra fokus och prioritering måste ligga på att säkerställa att välfärden i första hand upprätthålls.
I beslutad budget finns pengar avsatta att bygga en ny idrottshall men frågan som bör ställas är: Finns det alternativ? Finns det idag fastigheter som skulle kunna användas till att tillfredsställa våra idrottsföreningars behov och samtidigt skapa förutsättning för utveckling samt god ekonomisk hushållning och effektivitet?

Jag bjöd därför in pressen till Welux för att visa på möjligheterna att bygga upp verksamheter i befintliga fabrikslokaler där man dessutom skapar samarbeten som ökar nyttan för alla. På Welux finns det ytor för upp till 3 innebandy/handbollsplaner som även skulle kunna inrymmmas andra idrotter som t.ex. gymnastik och pingis m.m. Det finns ytterligare goda exempel där Tjust Rehab och kläterklubben har hyrt in sig i Tjust Fastigheters lokalre på Mullskopan. 

Möjligheterna är många och vi kan ganska enklelt skapa nytta utan att sätta spaden i backen.

En satsning utan önskad effekt

Västervik

”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket” (Gustav Möller)

Det borde vara vår plikt som politiker att i konsekvens med detta citat alltid fundera kring hur det kan komma sig att så många verksamheter inom den kommunala sektorn kostar mer, samtidigt som de oftast inte levererar bättre eller i värsta fall med sämre kvalitet. 

Det finns politiker och tjänstemän i vår kommun som tänker smart och effektivt när det gäller att förvalta våra skattemedel för att få ut mest kvalitet och nytta för pengarna, men tyvärr ser vi allt fler fall där politiken genom sina beslut, driver kostnader som inte medför effekt eller mervärde för medborgaren. 

Oansvarigt ledarskap brukar det kallas, men det beror givetvis inte enbart på ledarskapet. Bakom många beslut står givetvis partier med sina ideologier när man tar sitt beslut i kommunfullmäktige. Vi kan också se att flera beslut kommer av populism eller genom taktik för att till exempel få igenom sin egen budget, såsom i Västerviks kommun där det är minoritetsstyre (S, C och MP). 

I ett minoritetsstyre är det vanligt att förhandla in andra partiers förslag för att samla majoritet för sin budget. Dessvärre sker det ofta med makten som drivkraft framför effektivitet och nytta, vilket resulterar i att kostsamma och icke faktagrundade effektlösa förslag släpps igenom. 

Den 25 november ska kommunfullmäktige sammanträda och i en del av ärendena kan vi se tendenser till populism eller oansvarigt icke faktagrundade förslag till beslut. Det ena gäller en motion om att halvera kulturskolans avgifter från 720 kronor till 360 kronor. Motionen är skriven av SD men en halvering av avgifterna har redan beslutats av de styrande (S+C+MP) med stöd av V och L. 

Idén med att halvera avgifterna kommer från Vänsterpartiet och är givetvis en ideologisk grundfråga för dem.  Problemet med förslaget från SD och V är att det inte ger önskad effekt. Kulturskolan har idag köer till sina utbildningar och en halvering av avgiften innebär att fler kommer att stå i kö. Rätt satsning hade varit att kulturskolan får använda, de i budget beslutade pengarna (400 000 kr/år) för att höja kvalitén och tillgängligheten. Inte som i V:s förslag eller SD:s motion detaljstyra hur pengarna ska användas. 

Förslaget kvalificerar sig på grund av sin utformning, in som det vi brukar kalla ”plakatpolitik”, det vill säga, populistisk retorik och missnöjespolitik.

Vår kommun behöver istället jobba med sakliga och grundade förslag där vi tydligt kan se för- och nackdelar mellan olika förslag samt det viktigaste av allt, se effekterna som det ger vid ett genomförande. 

Bättre kan vi!

 

Dags att ta av skygglapparna, Larsson!

Västervik Den socialdemokratiska debattekniken är sig lik. När samhället ser problemen tydligt, sätter man på sig skygglapparna och försöker istället flytta fokus från frågan. 

Pontus Larsson (S) är inte unik på något sätt när han i sin debattartikel försöker beskylla oss för att inte anmäla den oro som uppstått efter att Komvux och SFI har flyttat in på gymnasiet. Genom att hänvisa till lagparagrafer och sedan avsluta med att skriva under med akademisk titel, ”Rektor emeritus”, hoppas han nu att frågan istället ska handla om oss politiker. Detta är att vilseleda medborgarna i en fråga som förtjänar största möjliga fokus på kärnfrågan.

Vi kan direkt göra Pontus Larsson besviken och meddela att den här frågan ska och kommer framöver handla om arbetsmiljön för elever och personal på Västerviks gymnasium och vi kommer inte att ducka för problemen! Det trodde vi stod klart i och med vårt ställningstagande i den senaste debatten då motionen om att inte flytta Komvux och SFI avslogs med liten marginal av de styrande partierna (S+C+MP) med stöd av V och L. Möjligen finns det en poäng i det Pontus Larsson säger med att detta borde anmälas av skolan och frågan man då givetvis ställer sig är varför detta inte är gjort?

Det är dock mycket allvarligt och sorgligt att läsa hur en politiker och före detta rektor inte tar de varningssignaler som kommit från både tjänstemän via den nu mera kända riskanalysen, men också från de fackliga organisationerna på allvar. 

Vidare blir det än mer märkligt när Pontus Larsson försöker få läsarna att tro att vi skulle undanhålla informationen när vi står öppet och rakryggade i talarstolen och berättar om de upplevelser och signaler vi får in. Pontus Larsson borde istället rikta frågan till Marcus Fridlund (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, som inte valde att redovisa resultatet av den riskanalys som genomfördes av ledande tjänstemän i början av året, och som visade på allvarliga risker och konsekvenser i och med flytten av Komvux och SFI. 

Denna analys fick ordförande redovisad i februari år 2019 men valde då att inte vidareförmedla informationen till sina övriga kollegor i barn- och utbildningsnämnden. Först efter att vi av en tillfällighet, ett par månader efter det att analysen genomfördes, hade fått kännedom om den och valde att publicera den för allmänheten kom det fram att ordförande kände till läget. 

Under tiden kommer vi fortsätta att kämpa för en trygg och säker arbetsmiljö för våra elever och personal, utan några skygglappar för ögonen. 

Är Västervik redo för Virtual Reality?

I veckan lämnade jag in ytterligare en motion kring digitalisering i syfte att utveckla kommunen. Denna gång handlar det om en s.k. VR-Studio. En VR-studio är ett rum med skärmar från golv till tak som används för att visualisera olika projekt. Det kan handla om gestaltning av stadsdelar, planering av nybyggen m.m. Fördelen är att vi i ett tidigt skede kan testa oss fram till det bästa resultatet och på så sätt undvika att misstag upptäcks alldeles för sent vilket ofta betyder stora kostnader eller praktiska problem. Man skulle t.ex. kunna tänka sig att skolans personal får möjlighet att gå runt i en virtuell skola för planera detaljer. Eller att allmänheten får möjlighet att gå runt i miljöerna när större planer skall antas. Tänk om vi hade haft denna teknik på plats när Slottsholmen planerades.

För några år sedan spåddes det att virtual reality skulle göra revolution. Idag ser vi hur tekniken kommer allt snabbare och hur användningsområdena blir fler och framförallt mer användbara (inte bara spel).  Inom samhällsplanering tror jag att den kan göra stor nytta och dessutom spara pengar och tid. Därför hoppas jag på att den här motionen tas emot med viljan att genomföra. Det vore bra för kommunen och ett steg vidare in i framtiden.

https://mobil.vt.se/nyheter/vastervik/moderat-vill-att-vr-studio-utreds-om5563403.aspx

Hej och välkomna till min blogg! Jag heter Jon Sjölander, är 41 år och bor här i Västervik tillsammans med Min sambo Elin och mina två döttrar Nellie och Klara. Genom den här bloggen vill jag ge er läsare insyn i mitt politiska liv som gruppledare för moderaterna och ledamot i kommunstyrelsen. Men jag vill också ge er insyn i mitt privata liv. Som ni säkert förstår handlar detta om att jag vill bygga ett förtroende mellan dig som läsare och mig som politiker. Man lever som man lär brukar man säga och det är för mig en av de viktigaste delarna hos en politiker när man söker stöd hos sina medborgare och väljare. Man kan helt enkelt inte säga en sak och sen göra tvärtom det bygger inget förtroende. Som ni säkert förstår är politik en stor del av mitt liv och det blir inte mindre av det då även min sambo Elin har ett stort engagemang i det politiska arbetet. Tack och lov tillhör vi samma parti. Hoppas ni får en trevlig läsning!

Bloggar

Sport

Politikerbloggar