Nu tar vi tag i Västerviks kommun!

Västervik Skriver i måndagens VT, tillsammans med Harald Hjalmarsson om hur Västervik ska bli bättre.

Dan Nilsson (S) gör i VT den 20/8 ett försök att utveckla varför inte vår bild om 4 förlorade år stämmer. Vår bild är att kommunen kan utvecklas och förbättras ytterligare. Vi har därför under denna period varit mycket aktiva i att försöka påverka majoriteten med över 40 motioner och över 100 förbättringsförslag på saker som vi tror kan bidra till utveckling och förbättring. Tryggheten i skolan och i samhället minskar och vi lever i en värld där våra skolar och fritidsgårdar utrustas med låssystem och överfallslarm. Den psykiska ohälsan, speciellt bland unga tjejer ökar och Västerviks kommun hade dessvärre högst andel självmord under förra året i hela länet. Användningen av narkotika ökar och våra skolor upplever flera utmaningar med sviktande resultat och stökiga klassrum. Vi har en trend där fler blir äldre vilket ställer högre krav på social omsorg samt bostadsutveckling. Näringslivsklimatet har sjunkit från plats 80 till 171 vilket är en tydlig signal från näringslivet att vi måste jobba hårdare och effektivare för att stimulera till fler jobb och ökat företagande. Sist men inte minst har frågan om förbättrad infrastruktur stannat av och restiden till och från Västervik har faktiskt ökat istället för att minska under denna tid.
Får vi förtroendet att leda kommunen efter valet kommer ska vi arbeta för en skola där ordning och reda ska gälla, där eleven, skolan och föräldern har tydliga och införstådda roller för att på bästa sätt se till att våra barn lyckas och där skolan får rätt förutsättningar för att arbeta med utbildning. Det ska råda nolltolerans mot narkotika och alla brott som sker ska anmälas även i skolan. Vi ska arbeta förebyggande för att höja tryggheten i kommunen, ingen ska känna otrygghet i skolan eller på gator och torg. Vi ska arbeta för att det skapas mer tid för våra äldre samt utveckla attraktiva boenden för att höja livskvalitén för vår åldrande befolkning. Näringslivsklimatet ska förbättras genom ett tätt samarbeta med näringslivet, enklare regler, tydliga planer och målet är att kommunen inte ska stå i vägen för våra företag i dess utveckling. Vi kommer med kraft verka för att utveckla våra viktiga vägar E22, riksväg 35 och 40 med målet om minst 100km/h samt viltstängsel. Sist men inte minst måste vi öka utvecklingstakten vad gäller digitaliseringen i samtliga kommunens verksamheter. Digitaliseringen är verktyget för att arbeta smartare, effektivare samt höja kvalitén. Vi behöver därför lyfta kunskapen kring frågorna för både tjänstemän och politiker i syfte att digitaliseringen ska bli en naturlig del av det dagliga utvecklingsarbetet och ledarskapet. Vi vill därför inrätta ett IT-Utskott där politiker och tjänstemän lyfter sin kunskap och förståelse för att bättre kunna styra kommunen in i en ny framtid, en framtid där vi Moderater gärna håller i rodret.
Harald Hjalmarsson(M)
Oppositionsråd, 2:e vice ordförande kommunstyrelsen
Jon Sjölander (M)
Gruppledare, ledamot kommunstyrelsen

Språkkrav inom äldreomsorgen

Västervik Tidigare i veckan lämnade jag in en motion som handlar om språkkrav inom äldreomsorgen och att kommunen bör arbeta för att säkerställa att minimikraven på språkkunskaper vid anställningen inom äldreomsorgen lever upp till Socialstyrelsens rekommendationer om godkänt i svenska på gymnasienivå. Anledningen är ganska självklar tycker jag. Kommunen ska givetvis göra vad man kan för att hjälpa folk in i arbete och det svenska samhället, men det ska inte vara kravlöst och definitivt inte ske på bekostnad av välfärdens kvalitet och service.

Någon kanske tycker att detta låter främlingsfientligt men för mig är det tvärtom. Främlingsfientlighet skapas lätt när välfärdens kvalitet och service sjunker eller utsätts för hårt tryck pga. invandringen.  Detta är vi politiker högst ansvariga för och ska därför inte blunda för problemen.

Integrationen är vår tids ödesfråga och svenska språket är nyckeln till det svenska samhället – till arbete, social rörlighet och förståelse för våra institutioner. Det är därför mycket viktigt att ställa tydliga krav på att invandrare lär sig grundläggande svenska, så att den som kommit till Sverige snabbare kan gå från nyanländ till nyanställd och slutligen ny medborgare. Att inte kunna tala perfekt svenska är inte primärt, men med en begriplig svenska ökar chanserna avsevärt för att ta sig in i samhället, den svenska kulturen och i egen försörjning. Språket är nyckeln för att kunna ta del av sina rättigheter, förstå sina skyldigheter och för att ta vara på sina möjligheter. Jag vill därför sätta tydliga krav på att den som är ny i Sverige ska lära sig det svenska språket. För mig handlar integrationspolitik i grunden om jobben, om språket och om att samhället ställer krav.

Idag finns det dessvärre finns det bristande språkkompetens hos personalen inom delar av den kommunala äldreomsorgen runt om i Sverige.  Det riskerar att isolera de äldre från inflytande över sin vardag, äventyra patientsäkerheten och orsaka frustration hos de anhöriga. Ömsesidig kommunikation skänker trygghet och skapar delaktighet och kommunen bör därför säkerställa att all personal som arbetar utåtriktat mot medborgarna i verksamheter i kommunal regi har tillfredsställande kunskaper i svenska. Det är även viktigt att äldre som talar ett annat språk än svenska ska kunna få vård och omsorg på det egna språket. Jag anser därför att lämplig språkkompetens ska vara ett krav vid anställning.

Motionen stänger dock inte dörren helt till de personer som besitter rätt vårdkompetenser men har lite kvar till att nå minimikraven på gymnasienivå. Här föreslår jag istället att man upprättar en språkplan, även här med tydliga krav för att uppnå språkkravet. Detta skall ske med språkombud. Genom att inrätta språkombud på arbetsplatsen kan man organisera och säkerställa kvalitén på omsorgen, integrationen och språkutvecklingen. Ett språkombud är en medarbetare med uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling och att man följer den plan som bestämts för att uppnå rätt språkkompetens. Detta för att arbeta för en god kommunikation inom verksamheten, bibehållen kvalitet och för att medarbetarens kompetens ska tillvaratas.

 

Artikel från kommunalarbetaren som belyser problemen:

https://ka.se/2018/06/12/stora-sprakproblem-i-aldreomsorgen/

 

Är Västervik redo för Virtual Reality?

I veckan lämnade jag in ytterligare en motion kring digitalisering i syfte att utveckla kommunen. Denna gång handlar det om en s.k. VR-Studio. En VR-studio är ett rum med skärmar från golv till tak som används för att visualisera olika projekt. Det kan handla om gestaltning av stadsdelar, planering av nybyggen m.m. Fördelen är att vi i ett tidigt skede kan testa oss fram till det bästa resultatet och på så sätt undvika att misstag upptäcks alldeles för sent vilket ofta betyder stora kostnader eller praktiska problem. Man skulle t.ex. kunna tänka sig att skolans personal får möjlighet att gå runt i en virtuell skola för planera detaljer. Eller att allmänheten får möjlighet att gå runt i miljöerna när större planer skall antas. Tänk om vi hade haft denna teknik på plats när Slottsholmen planerades.

För några år sedan spåddes det att virtual reality skulle göra revolution. Idag ser vi hur tekniken kommer allt snabbare och hur användningsområdena blir fler och framförallt mer användbara (inte bara spel).  Inom samhällsplanering tror jag att den kan göra stor nytta och dessutom spara pengar och tid. Därför hoppas jag på att den här motionen tas emot med viljan att genomföra. Det vore bra för kommunen och ett steg vidare in i framtiden.

https://mobil.vt.se/nyheter/vastervik/moderat-vill-att-vr-studio-utreds-om5563403.aspx

Svagt löfte från Dan Nilsson

Västervik När jag började med politik lovade jag mig själv att alltid vara ärlig, arbeta för kommunens bästa och att alltid grunda mina åsikter på sann fakta. Dessutom att alltid fokusera på egen politik och att inte skriva ner våra politiska motståndare. Vi ska respekterar våra väljares förmåga att välja.

Jag ser upp till människor som har förmåga och tålamod att analysera problembilden korrekt utan vinklingar och att hitta lösningar som är effektiva men framförallt baseras på sann fakta. Jag gillar verkligen hur Hans Rosling vände upp och ner på världens alla tyckare och istället fick oss att förhålla oss till fakta. 

Det är därför med stor besvikelse som jag nu konstaterar att årets valrörelse är fulare och smutsigare än någonsin. Vi ser allt oftare att påhittade nyheter och lögner sprids ogenerat, men också hur orealistiska förslag och löften presenteras i jakten på att köpa de sista väljarna. Det här gör mig oerhört besviken... 

I vår kommun har vi just nu ett par exempel som jag i måndags lät tidningarna ta del av via pressmeddelanden. Lögnen om hyreshöjningar och löftet om bostadsgaranti för ungdomar. Båda riktar kritik mot Socialdemokraterna. Jag väljer här att beskriva löftet till ungdomar. För några veckor sedan presenterade Dan Nilsson, socialdemokratiskt kommunalrådsaspirant ett löfte om att alla ungdomar 18-25 skall få en lägenhet via Bostadsbolaget inom 6 månader. Jag blev intresserad och begärde därför att få ta del av de underlag som man använt sig av när man formade löftet. När jag analyserar detta ser jag egentligen endast ett sätt att lova lägenheter och det är att släppa ungdomarna före ensamstående och nyseparerade, äldre som vill flytta från sin villa, nyinflyttade, familjer som växer m.m. Att ställa grupper mot grupper.

Under 2017 fick 24 ungdomar lägenheter via bolaget och snittiden var 556 dagar. 

Samtidigt står 1550 personer i kö. Då förstår ni utmaningen. Vi behöver arbeta hårt och brett med flera olika förslag för att lösa bostadsbristen. Enklare byggregler, effektivare plan- och byggprocess, ta fram ny attraktiv mark att bygga på. Flera olika aktörer behöver hjälpas åt och vi behöver alla typer av bostäder, bostadsrätter, hyresrätter radhus och villor. All kvadratmeteryta som skapas är bra. I detta läge kan vi inte jaga röster med svaga och underanalyserade löften som i slutänden har stor risk att svika.

Företagen är kommunens välståndsbyggare

Västervik Företagen är de viktigaste välståndsbyggarna i samhället i stort och i vår kommun. Våra företag skapar de resurser som möjliggör samhällsutveckling och välfärd. Det är därför viktigt att lyfta fram och förstå företagens roll i samhällsutvecklingen samt att vi utvecklar näringslivsklimatet i vår kommun. Förutom att skapa resurser till välståndsbyggande i form av skatter, bidrar företagen till att människor har ett arbete att gå till, att känna gemenskap och att kunna bidra med sina arbetsinsatser. Flera av våra företag bidrar också direkt eller indirekt till våra välfärdstjänster som skola eller äldrevård. Vi politiker använder oftast ledorden, enkelt, roligt och lönsamt när vi beskriver hur vi vill utveckla näringslivsklimatet i vår kommun. En självklar målbild som förmodligen delas av alla som driver företag i kommunen. Men frågan är hur vår kommun kan utveckla ett klimat som bidrar till dessa förutsättningar. Enligt Svenskt näringslivs årliga ranking ligger Västervik på 171:e plats av 250 kommuner. Trenden har sedan 2011 varit negativ då vi låg på 80:e plats. Om man granskar undersökningens resultat kan man konstatera att vi har generellt dåliga siffror gällande vägnät, tåg- och flygförbindelser samt Tele och IT-nät. Det är ingen överraskning och heller ingen slump att vår kommun är en egen arbetsmarknadsregion, mycket pga. dåliga kommunikationer som begränsar vår region att utvecklas. Dessa frågor, som vi tyvärr inte äger själva är något som vi gemensamt, oavsett politisk tillhörighet med kraft måste kämpa för att förbättra. Men vad kan vi göra själva i kommunen för att förbättra klimatet att driva företag? Jag är övertygad om att näringslivsklimat handlar om attityder och samarbete mellan företag, kommun och medborgaren. I svenskt näringslivs undersökning kan man konstatera att vi har förbättringspotential när det gäller politikers attityder, tjänstemännens attityder och medias attityder. Vi behöver därför alla bidra för att skapa ett bättre näringslivsklimat och därmed öka konkurrenskraften mot omvärlden, och det måste ske tillsammans, det är ingen annan som gör det. Vår kommun är ingen kravlös gemenskap, i vår kommun bygger vi framtiden tillsammans där alla är med och bidrar efter bästa förmåga. Förändringen startar med ett nytt politiskt ledarskap efter valet där fokus ska handla om tillväxt, effektivitet, utveckling, samarbete och stärkt förtroendet. Vi föreslår också att ett företagsråd inrättas, att vi arbetar bort regelkrångel och onödig byråkrati, avvecklar tvivelaktig konkurrerande verksamhet från våra kommunbolag och att en funktion för företagslots snarast inrättas. Sist men absolut inte minst måste vår kommunala välfärd med skola och äldrevård hålla höja kvalitén och fina lösningar på de utmaningar vi står inför. Vi som lever och bor i Västerviks kommun har alla ett intresse av att vår gemensamma välfärd och kommunala tjänster håller hög kvalitet och utvecklas oavsett om man är företagare, privat anställd eller offentligt anställd. Det skapar en välkommen ökad tillväxt!
Jon Sjölander (M) Gruppledare, ledamot kommunstyrelsen.

”Stuprörspolitik” - inget för våra ungdomar

Västervik Idag har jag varit på gymnasiet för att träffa våra ungdomar och diskutera deras bild av samhället, hur Sverige och vår kommun utvecklas. Man hade även arrangerat en debatt där företrädare från samtliga partier fick debattera frågor kring lag och ordning, integration och flyktingfrågor, skola, miljö mm. Jag måste säga att debatten kändes ganska seg och jag tycker som vanligt att det blir ”stuprörspolitik” där alla partier vinklar sina förklaringar, orsaker och lösningar efter egen ideologi. I princip pratar ingen politiker om helheten, hur allt hänger samman osv. SD vinklar alla samhällsproblem till invandringen, Socialdemokraterna har bestämt sig för att skylla på skattesänkningar, Vänstern och Socialisterna skyller på dom rika, MP hade som vanlig något diffusare lösningar där man blanda annat vill hylla lärarna och poliserna för sitt goda arbete för att få fler att arbeta inom yrkena. Jag förstår att det är svårt för en förstagångsväljare att hänga med i alla retoriska knep för att fånga uppmärksamheten. Själv hade jag störst behållning att under 2 timmar prata politik med vår gymnasieelever. Dom är mycket förståndiga och pålästa vilket kräver djupare diskussioner för att komma fram till kloka långsiktiga lösningar. Precis de diskussioner jag efterfrågade på dagens debatt. Sakligt, vuxet och med ett helhetstänk. Nästa år föreslår jag att våra ungdomar håller debatt och att vi politiker får sitta i publiken och lyssna.

Hej och välkomna till min blogg! Jag heter Jon Sjölander, är 41 år och bor här i Västervik tillsammans med Min sambo Elin och mina två döttrar Nellie och Klara. Genom den här bloggen vill jag ge er läsare insyn i mitt politiska liv som gruppledare för moderaterna och ledamot i kommunstyrelsen. Men jag vill också ge er insyn i mitt privata liv. Som ni säkert förstår handlar detta om att jag vill bygga ett förtroende mellan dig som läsare och mig som politiker. Man lever som man lär brukar man säga och det är för mig en av de viktigaste delarna hos en politiker när man söker stöd hos sina medborgare och väljare. Man kan helt enkelt inte säga en sak och sen göra tvärtom det bygger inget förtroende. Som ni säkert förstår är politik en stor del av mitt liv och det blir inte mindre av det då även min sambo Elin har ett stort engagemang i det politiska arbetet. Tack och lov tillhör vi samma parti. Hoppas ni får en trevlig läsning!

Bloggar

Sport

Politikerbloggar