Elin Landerdahl (M)

All fakta på bordet innan beslut!

Västervik På senaste Barn- och utbildningsnämnden hade vi ärendet uppe om att bygga en ny förskola i norra stadsdelen, närmare bestämt på tomten Homman (”gamla ICA Laxen”).  Jag är mycket väl medveten om att vi är i behov av 70 stycken nya förskoleplatser i norra stadsdelen till år 2022 för att klara uppdraget att kunna erbjuda alla familjer den barnomsorg som de behöver.

Vi har tidigare tagit beslut om att gå vidare med projektering av en ny förskola på just den tomten. Vi fick då tre alternativ på kommunala tomter presenterat för oss och nämnden var enig när vi fattade beslut om att tomten Homman var det bästa. Inte visste jag då att externa aktörer hade uppvaktat ledande politiker inom S och C. Den informationen fick jag nyligen till mig. Trots att en extern aktör har visat intresse, ritningar och säger sig kan konkurrera kostnadsmässigt så har man alltså inte valt att lägga fram det som ett förslag till nämnden.

Ärendet om en ny förskola har diskuterats under lång tid men vi i nämnden fick inte tillgång till några handlingar förens sex dagar innan nämnd och då var beslutet ”tvunget” att fattas för att förskolan ska vara inflyttningsklar mars år 2022. Nämnden blev, i mina ögon, gisslantagna på grund av den korta tiden att fördjupa sig i ärendet och handlingarna. Det är viktigt att det finns tid för oss politiker att lyssna på intressenter och medborgare samt ha möjlighet att förslå förändringar innan ett beslut ska fattas, speciellt när det kan få stor påverkan både ekonomiskt men också gällande kvalitet. Vi måste ha respekt för att det kan komma fram ny information desto mer ärendet arbetats fram. Det är inte första gången som jag upplever att minoritetsstyret (S, C, MP) drar ut på tiden för projekteringar, för att sedan hamna i ett läge då beslut ”måste” fattas snabbt. Detta sätt att arbeta är inte bra för kommunens utveckling. Givetvis ska vi ha respekt för ideologi och partipolitik samt vår syn på vad som är bäst för kommunen och samhället men låt oss istället vara raka och ärliga istället för att taktisera bakom ryggen på varandra.

Moderaterna valde att yrka på återremiss av ärendet, någonting som vi helst inte hade velat göra men vi kände att vi inte hade något val. Det har precis som det ofta gör, framkommit mer information som också måste tas i beaktandet innan vi kan fatta beslut om en så pass stor investering. Ordförande Marcus Fridlund (S) säger då på nämnden att han tror att en ny förskola på tomten Homman är det bästa alternativet. Vilket han absolut kan ha rätt i men skillnaden mellan Fridlund och mig är att han nöjer sig med att tro – jag vill veta. Att ha all fakta på bordet innan jag fattar ett beslut är en självklarhet för mig. Som förtroendevalda är vi skyldiga medborgarna att utreda alla alternativ som finns, oavsett om det är kommunala eller externa. Det är trots allt medborgarnas skattepengar som ska förvaltas.

Enbart fler händer är inte tillräckligt del 2.

Västervik Marcus Fridlund (S) svarade på min replik i Västervikstidningen häromveckan. Jag skrev därför ytterligare en replik som blev publicerad i Västervikstidningen förra tisdagen. 

Marcus skrev själv att det är inte under valtider som man avgör hur skolan ska utvecklas i framtiden. Det som kommer att avgöra är om vi moderater får förtroendet att ta tag i skolans utmaningar efter valet eller om socialdemokraterna kommer att få fortsätta driva en skola där elever tvingas sitta med hörselkåpor i klassrummen för att kunna fokusera.

Skolans roll är avgörande för hur samhället ska utvecklas i framtiden. Skolan är dock en komplex miljö och det finns många faktorer som är avgörande för att skolan ska kunna hålla rätt kvalité. Det vi menar är att det inte är så enkelt att endast hävda att fler händer skulle göra Västerviks skolor bättre. Fler händer kan säkert förbättra skolan men först ska vi säkerställa att händerna som finns tillgängliga gör rätt saker.

Skolans uppdrag är att undervisa och utbilda barn och ungdomar för att de ska få så bra förutsättningar som möjligt i framtiden. Här är pedagogik, ledarskap, organisation och tryggheten viktiga faktorer som ständigt måste utvecklas. Om elever inte känner sig trygga i skolan minskar chanserna att de uppnår godkända resultat. Vi ska inte tillåta otrygga skolor, att kränkningar sker och skolan ska vara drogfri.

Marcus Fridlund använder sig föga förvånade av ett klassiskt socialdemokratiskt retoriskt knep vad gäller hans prioriteringar där han försöker skapa en konflikt mellan våra kommunala och privata skolor. För oss är det viktigaste att eleverna får bästa förutsättningarna för att lyckas oavsett om skolan drivs i kommunal eller privat regi. Vilket vi har goda erfarenheter av i vår kommun som har både kommunala och privata förskolor och skolor med goda resultat.

Vi moderater är redo att ta ansvar för en skola med ordning och reda i klassrummen, en trygg och bra arbetsmiljö där kränkningar inte tolereras och där eleverna slipper ha hörselkåpor i klassrummen.

Skolstart med blandade känslor

Västervik Idag började många barn och ungdomar förskolan och skolan igen efter ett långt sommarlov. De flesta var säkert lite extra pirriga imorse när de tog på sig ytterkläderna. De såg fram emot att träffa alla kompisar och visa upp den nya ryggsäcken eller skorna som de fått under lovet. Men tyvärr kände inte alla samma förväntansfulla känsla. Många hade nog en orolighetskänsla i magen istället. De ska gå tillbaka till skolan och lämna tryggheten som de har känt under lovet. Känslan att bli utfryst, inte räcka till, bli kränkt och mobbad.

Även kränkning och mobbing har utvecklats – tyvärr. Det är inte ”bara” en knuff i korridoren eller ett elakt ord på skolgården utan det har blivit så mycket mer. Det sker via sms och sociala medier, vilket är svårt för de vuxna att upptäcka. Här behövs det göras någonting. Vi måste ha nolltolerans vad gäller kränkning och mobbing. Att ett barn, en ungdom ska hamna i utanförskap i ett så tidigt stadie i livet är inte acceptabelt. Men för att det ska bli nolltolerans så måste vi alla hjälpas åt. Hjälpas åt att upptäcka och utrota all kränkning och mobbing genom att reagera och agera.

En av mina hjärtefrågor är just att jag vill förbättra och skapa en tydligare samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatrin och vår skolhälsa. Att vi tidigt ska kunna se om någon elev mår dåligt. Detta på grund av kränkning i skolan, men också om eleven far illa utanför skolan av olika anledningar. Det kan vara missbrukande föräldrar eller om man själv har ett missbruk.

Idag saknas det både kuratorer och psykologer på många håll, både i kommunen och i landstinget. Någonting som jag funderar över, måste det alltid finnas en fysisk kurator/psykolog? Skulle det, i flera fall, räcka med en chattfunktion för att få en första kontakt? Det är någonting som Moderaterna vill se över. Vi försökte få in det i budgeten i våras men förslaget nekades av majoriteten (S, C och MP).

Enbart fler händer är inte tillräckligt

Västervik Imorse läste jag i Västervikstidningen att Marcus Fridlund (S) skriver att vi ska ha Sveriges bästa skola. Ambitionen som Marcus har är god och ett bra långsiktigt mål men är inte realistiskt i dagsläget. Skolorna i vår kommun har många utmaningar som vi behöver hantera innan vi på allvar kan börja tävla med de bästa skolkommunerna i Sverige.

Som jag har skrivit tidigare så har jag i egenskap av kontaktpolitiker varit ute på flera förskolor och skolor i kommunen. Situationen i klassrummen är ohållbar. Det är stora, spretiga grupper med enormt varierade kunskapsnivåer. I dessa klassrum sitter elever med hörselkåpor för att kunna få studiero. Jag har även fått signaler om att elevers resultat i skolan blir påverkade av deras rådande arbetsmiljö.

Jag noterar att Socialdemokraterna vill rekrytera fler händer och Sverigedemokraterna vill skära ner hälften av samtliga tjänstemän. Inget av detta är hållbara lösningar. Personligen anser jag inte att den beskrivningen är så enkel utan låter mer som populism och förenklade lösningar istället för att verkligen ta ansvar över hela situationen. Att förbättra skolresultaten, tryggheten och arbetsmiljön för våra elever och personal kräver mer än att bara rekrytera fler händer.

Moderaterna tycker att skolan är en av de mest prioriterade frågorna i kommunen. Våra gemensamma skattemedel ska lägga grunden för våra unga men vi måste samtidigt hantera våra skattemedel på ett klokt och förståndigt sätt.

Västerviks kommun ligger på placering 88 av 290 i Lärarförbundets ranking om bästa skolkommun (år 2017). För att klättra högre måste vi arbeta smartare med effektivare lösningar för hur skolan ska utvecklas och bli bättre. Lösningen är inte att enbart rekrytera för rekryterandets skull. Varje rekrytering som sker måste ha en väl genomtänkt plan och med fokus på nyttan. Görs inte detta tävlar snart vår kommun i bottenskicket att ha en effektiv skola.

Vi bör därför se över hur skolan är organiserad, hur schemaläggningen kan bli bättre, hur mer ansvar kan läggas över på föräldrar och elever, hur ordning och reda kan skapas i klassrummen. Dessutom måste utvecklingstakten öka rejält när det gäller digitaliseringen i skolan både när det gäller elevers hjälpmedel men också stöd till personal. Sist men inte minst måste vi ha en långsiktig plan för våra framtida förskolor och skolor i kommunen.

Skolans roll vad gäller psykisk ohälsa.

Västervik Almedalen - Inte helt otippat valde jag seminariet ”Mer än bara snack - så tar vi ansvar för unga med psykisk ohälsa”.

Det är, som så många andra säger, viktigt med tidiga insatser. Det kan vi nå med både föräldrautbildningar och tidiga föräldrastöd, vilket saknas i många kommuner och landsting.

En undersökning som presenterades på seminariet visade att endast 10 % anser att skolan arbetar förebyggande vad gäller psykisk ohälsa. Vilket är en skrämmande låg siffra då det faktiskt står i skollagen. Men där får man också ställa sig frågan, arbetar de inte alls med förebyggande arbete kring psykisk ohälsa eller arbetar de men det upplevs inte som tillräckligt?

Hur ser tillgången ut på kuratorer på våra skolor? Och hur ser tillgången ut under helger och lov? Här måste det ske en kartläggning. Slutsatsen kommer troligen att bli att vi måste stärka elevhälsan inom skolan, den är inte tillräcklig idag. Men frågan är, finns det digitala alternativ som kan vara lösningen att öka tillgängligheten? Ja, det finns och många kommuner och skolor använder sig så kallade chattfunktioner och dyl. Ibland kan känsla vara lättare att skriva om än ett face-to-face samtal.

Sedan måste vi alla komma ihåg att skolan inte kan göra allt själva, de behöver samarbeta med både föräldrar och landsting, där måste även vårdgarantin till Barn- och ungdomspsykiatrin stärkas. För som det ser ut idag är inte acceptabelt, 55 % av barn och unga som lider av psykisk ohälsa får vänta över 30 dagar för att få den vård de behöver (siffror för år 2017 i hela Kalmar län).

Stökigt i klassrummen

Västervik Vi måste gemensamt ta situationen i klassrummen på allvar.

I måndags när vi hade budgetfullmäktige i kommunen var jag uppe i ett par frågor som rör barn- och utbildningsfrågor. Bland annat om de barn som är i behov av särskilt stöd. För några år sedan togs de särskilda undervisningsgrupperna bort. Såhär efter flera år så kan nog de flesta instämma i att det inte har fungerat med önskad effekt med inkludering av samtliga elever. Jag menar inte att vi nödvändigtvis ska ta tillbaka de särskilda undervisningsgrupperna såsom de var förr men någonting måste vi göra. Moderaterna har ett förbättringsförslag att Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att redovisa hur en ny organisation kan införas för att ge bättre stöd till elever med särskilda behov.

Jag har som kontaktpolitiker i BUN varit ute på flera skolor och jag har själv sett hur det ser ut i våra klassrum. Det är stora, spretiga grupper med enormt varierade kunskapsnivåer. I dessa klassrum sitter elever med hörselkåpor för att kunna få studiero. Vad sänder det för signaler till våra låg- och mellanstadieelever att de måste ha hörselkåpor för att kunna fokusera på sitt skolarbete?

Majoriteten har även de lyft detta i sin budget, de angivit att de gör en extra satsning med 3,5 miljoner kronor för att kunna stödja barn med särskilda behov. Men det framgår ingenting om vad dessa 3,5 miljoner kronor ska läggas på. Är det personalkostnader? Att bara anställa mer personal kring dessa elever hjälper inte, varken för eleven själv eller dess klasskompisar. Vad pengarna skulle läggas på kunde varken ordförande eller vice ordförande i nämnden svara på under debatten.

Moderaterna är redo att ta ansvar för alla elevers skolgång, för i dagsläget är alla elever och personal utsatta i deras arbetsmiljö. Det är ett svek mot dem alla.

Jag heter Elin Landerdahl, bor i centrala Västervik med min sambo Jon och hans två döttrar, Nellie och Klara. Sedan fem år tillbaka är jag aktiv inom Moderaterna och i Västerviks kommun har jag förmånen att sitta som 2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. Jag är även kretsordförande för Moderaterna i Västerviks kommun. Jag arbetar på Skatteverket men är tjänstledig till 50% då jag arbetar som politisk sekreterare för Moderaterna i Landstinget Kalmar Län. Utöver mitt politiska liv spenderar jag gärna min tid med familj och vänner. Jag gillar även att träna, resa och heminredning. På min blogg kommer du att kunna läsa främst om min politiska vardag med tankar och reflektioner. Men även lite privata delar.

Bloggar

Sport

Politikerbloggar