Rikard Ekholm

Doktorn rapporterar

Läkarstudent. Journalist. Filosofie doktor i estetik.

Mer hjälp från FRA >> polisen

Enligt regeringens proposition 2018/19:96 - följande förslag till lagtext:

"Förbud mot användning av uppgifter 1 §    Uppgifter i underrättelser som Försvarets radioanstalt rapporterat till en annan myndighet i enlighet med lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet får inte användas för att utreda brott.

Tillgång till uppgifter 2 §    De brottsbekämpande myndigheterna ska se till att tillgången till sådana uppgifter som avses i 1 § begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Det ska särskilt beaktas att uppgifterna inte får användas för att utreda brott.

Tillsyn 3 §    Bestämmelser om tillsyn över Polismyndighetens och Säkerhetspolisens tillämpning av denna lag finns i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet."

 

Information som inhämtats inom ramen för försvarsunderrättelser ska således inte användas för att utreda brott. Frågan som sådan är inte ny och liknande lagstiftning finns i andra länder.

 

Det finns en rad aspekter att begrunda i den rådande lagstiftningen och i den proposition som här nämns.

 

Frågan kring hur försvarsunderrättelsemyndigheterna kan bistå t ex Polisen är reglerat så här sedan tidigare:

"Inom försvarsunderrättelseverksamheten får det inte vidtas åtgärder som syftar till att lösa uppgifter som enligt lagar eller andra föreskrifter ligger inom ramen för Polismyndighetens, Säkerhetspolisens och andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet. Om det inte finns hinder enligt andra bestämmelser, får dock försvarsunderrättelsemyndigheterna lämna stöd till andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet (4 § lagen om försvarsunderrättelseverksamhet)."

 

FRA får således lämna stöd om det inte finns hinder enligt andra bestämmelser.

 

Men vilka begränsningar finns för FRA när de bedriver signalspaning?

"Inhämtning genom signalspaning får ske både i etern och i tråd (kabel). Inhämtning som sker i tråd får bara avse signaler som förs över Sveriges gräns i tråd som ägs av en operatör (2 § lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet). För att inhämtningen ska kunna genomföras är de operatörer som berörs skyldiga att överföra signaler till s.k. samverkanspunkter. Inhämtning får inte avse signaler mellan en avsändare och mottagare som båda befinner sig i Sverige, om det inte är fråga om signaler mellan sändare och mottagare på utländska statsfartyg, statsluftfartyg eller militära fordon. Om signaler mellan en avsändare och mottagare som båda befinner sig i Sverige inte kan avskiljas redan vid inhämtningen, ska upptagningen eller uppteckningen förstöras så snart det står klart att signalerna har hämtats in (2 a § lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet). Inhämtning av signaler i tråd ska ske automatiserat och får bara avse signaler som identifierats genom sökbegrepp. Också vid annan automatiserad inhämtning ska sökbegrepp användas för identifiering av signaler. Sökbegreppen ska utformas och användas med respekt för enskildas personliga integritet och så att signalspaningen medför ett så begränsat integritetsintrång som möjligt. Sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person får användas bara om det är av synnerlig vikt för verksamheten (3 § lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet). Försvarets radioanstalt ska ansöka hos Försvarsunderrättelsedomstolen om tillstånd för signalspaning." (Min fetstil)

 

Här kan man särskilt notera att inhämtning inte får ske av signaler där både avsändare och mottage befinner sig i Sverige -- undantaget utländska statsfartyg, statsluftsfartyg eller militära fordon.

Det är lätt att tänka sig scenarion där både avsändare och mottagare befinner sig i Sverige och där det finns en säkerhetsproblematik relevant att granska (terrorister, spioner). Men alltså nej, enligt lagstiftningen.

 

Det regeringen trycker på i propositionen är att försvarsunderrättelser inte får ingå i brottsutredningar. Men vad innebär det i praktiken?

"Som redovisas i avsnitt 6.1 bedömer regeringen att polisens tillgång till uppgifter från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet bör utökas på det sättet att Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten ges möjlighet att inrikta signalspaning och ta emot underrättelser med uppgifter från signalspaning även om det pågår en förundersökning. Utökningen bör, som framgår av avsnitt 6.2, göras genom att det införs en ny reglering som förbjuder att uppgifterna används för att utreda brott."

Således bör polisens tillgång till signalspaningen utökas -- även då en förundersökning pågår -- men att informationen som sådan inte ska kunna användas för att utreda brott.

Detta kan tyckas vara en paradox.

Ytterligare några rader kan vara av intresse visavi detta:

"Förbudet bör därför, i linje med det som JO anför, inte hindra t.ex. att uppgifter i underrättelser från Försvarets radioanstalt används inom underrättelseverksamheten för att få fram ytterligare uppgifter som i sin tur kan användas för att utreda brott."

Sverige arbetar för att Nordstream 2 ska utvecklas

Trots att regeringen är kritisk till gasledningen Nordstream 2 - säger regeringen ja till att projektets rörledningar läggs i svensk ekonomisk zon.

Så här säger Sveriges närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S):

– Vi vill ändå understryka att Sveriges regering har en kritisk syn på projektet, men man har bedömt att Sverige som kust-stat inte kan säga nej. Vi har utgått från svensk och internationell lagstiftning.

Således: Kritiska emot projektet, men positiva till utbyggnaden.

Eller hur ska man uppfatta Dambergs ord och regeringens handlande?

 

Devisen bör vara: Lyssna inte på vad någon säger, titta på vad denne gör.

Sverige möjliggör utvecklingen av Nordstream 2 – Sverige säger ja till Nordstream 2.

 

Hur är det då med ursäkten - kan inte Sverige säga nej på grund av svensk lagstiftning och internationell lag?

Jo, Sverige kan säga nej.

Vad skulle då kunna hända om Sverige sa nej till Nordstream 2?

Inget skulle hända.

Så här: Inget står över ett lands säkerhet och suveränitet. Vi bör ta de beslut som bäst säkrar vår säkerhet och som säkerhetspolitiskt hjälper andra fredligt sinnade länder.

Tidigare har nio EU-länder skickat ett protestbrev till EU-kommissionen mot Nordstream 2. Sverige skrev inte under.

Försvarsmakten, FRA och SÄPO har varit kritiska till Nordstream 2.

 

Sverige hade kunnat argumentera för att artikel 55-59 och artikel 88 i havsrätten (UNCLOS) medger Sveriges rätt att säga nej till Nordstream 2 i svensk ekonomisk zon ty genom att Ryssland har annekterat Krim och är krigförande part i östra Ukraina har Sverige all rätt att motverka rysk geopolitisk, strategiskt utvecklande energipolitik som kan få destabiliserande effekter i vårt närområde.

Sverige kan vidare säga att det är landets skyldighet att säga nej ty enligt internationella domstolens yttrande är det förbjudet att stödja stater som bryter mot internationell lag.

Sverige kan lyfta att Nordstream 2 ingår i det ryska säkerhetspolitiska agerandet som inkluderar ekonomi- och energipolitik. Mer inflytande, mer inkomster, mer beroende av Väst gentemot Ryssland.

Nordstream 2 kan möjliggöra att rysk gas inte längre behöver gå över Ukraina, vilket innebär att Ukraina förlorar inkomsterna för att låta rysk gas gå över landet.

Nordstream 2 kan innebära att Europa gör sig beroende av rysk gas. Detta under en tid när sanktioner och bojkotter av rysk industri och flertalet affärsmän pågår.

Det är orimligt att dubbelspela: å ena sidan försöka pressa Kreml att agera på ett fredligt sinnat sätt genom sanktioner och å den andra att inleda ett stort energisamarbete.

Hur är det då med det andra regeringspartiet, Miljöpartiet. Varför så tysta? Hur var det med den fossilfria framtiden?

Således. Sveriges regering vill att Nordstream 2 utvecklas.

Vad tjänar Sverige på det, och vad innebär detta beslut för våra relationer till fredligt sinnade stater?

Palmemordet: Var stod P säkerhetspolitiskt?

De här två grundläggande aspekterna kring Palmemordet bör utgöra fundamentet i Palmeutredningen, som jag ser det:

Antingen mördades Olof Palme av en ensam gärningsman, någon som råkade se honom av en slump - och som såg att denne inte hade sina livvakter med sig och då passade på, så att säga.

Eller så mördades Palme av någon som visste på förhand att Palme inte hade med sig sina livvakter och därför kunde iscensätta en vilande plan utformad för just en sådan situation - den ledige Palme.

Men hur skulle någon kunna veta att Palme inte hade sina livvakter med sig? Ja, det är då det hela blir prekärt.

 

Angående det senaste så kallade avslöjandet i tidskriften Filter om Skandiamannen. Jag tillhör inte dem som i artikeln ser bevis som vänder upp och ned på utredningen och klart pekar ut Palmes mördare. Den bild som Gunnar Wall, som skrivit långt och mycket om omständigheterna kring Palmemordet, mejslar ut kring Filters artikel delar jag i stort.

 

De spår som intresserar mig kring Palmemordet handlar egentligen om motivet. Varför ville någon/några se statsministern mördad? Vem tjänade vid tiden för dådet på att statsministern röjdes ur vägen?

Låt mig kort säga något om min egen relation till Palme. Jag var åtta år när Palme mördades och jag minns tydligt den tysta minuten i skolan. Jag tillhör dem som fascineras över hans språk, hans vältalighet och intensitet. Han kunde intervjuas i fransk tv på franska och hade ett sätt, en stil som ingen efterkommande statminister har varit i närheten av. Palme var överklass och utbildad - bildad - därefter.

Men här finns också frågetecken - jag ställer mig frågande kring dennes hån gentemot politiska motståndare till exempel. Politiken i stort, vartåt Sverige drogs med åren ... ja där finns mycket att säga förstås.

Det är dennes säkerhetspolitiska "spel" jag klurar på.

 

I den frågan är bilden av Palme komplex, minst sagt. Det talas om att Palme tidigt samarbetade med CIA, att Palme hade ett mycket nära samarbete med Birger Elmér och den hemliga underrättelseorganisationen IB, och om hur Palme var central för de nära militära och hemliga kontakterna med USA under kalla kriget. Detta samtidigt som Palme utpekas som en person som gick Sovjets ärenden, som tonade ned uppgifter om ubåtskränkningar, som hade lätt att kritisera USA men tonade ned Sovjets ageranden.

Var stod Palme säkerhetspolitiskt egentligen? Mycket talar för att han stod lite överallt. Han tyckte si - och så. Han stod här - och han stod där.

Det finns en känd berättelse som vittnar om, vad man kan kalla, ett slags dubbelspel. När Palme synnerligen skarpt och mycket tydligt kritiserar USA:s agerande i Vietnam i direktsändning men dagarna efter uppmanar dåvarande Överbefälhavaren, inför dennes resa till Washington, att se till att de militära relationerna till USA var goda. Det här var under den tid då Sverige hade nära relationer till NATO och i synnerhet USA, men utan att svenska folket kände till det.

Hur säkerhetspolitiskt komplex Palme egentligen var tvistas det om. Jag ska här inte gå in närmare på de uppgifter som presenteras kring Palme och Elmér av den före detta chefen av SÄPO:s kontraspionage Olof Frånstedt, inför den före detta ambassadören, professorn i juridik och UD:s fd folkrättsexpert Bo Theutenberg och den fd IB-mannen Svante Winqvist i Theutenbergs Dagbok från UD vol. 3, men det finns kanske anledning att återkomma till dem.

För den som är intresserad av frågan, eller som i övrigt hyser ett intresse kring omständigheterna på UD under 70- och 80-talet, rekommenderas Theutenbergs dagböcker mycket varmt.

Nej. Jag har ingen teori om Palmes mördare. Däremot finns det vissa sammanhang kring mordet som är av intresse i relation till rikets säkerhet och som i dagens offentliga samtal mer i förbifarten dras upp, men utan att riktigt avhandlas i någon avgörande mening.

Jag tänkte lite längre fram återkoppla till en person som heter Ulf Lingärde som visade ett stort intresse för Palmemordet och under 80-talet skrev ett stort antal artiklar om utredningen av Palmemordet, men också om underrättelsetjänsten, informationsinhämtning och avlyssning. Vid ett tillfälle hördes han av Granskningskommissionen under ledning av Sigvard Marjasin - på grund av det han skrivit om - och varit med om - i relation till det han skrivit om Palmeutredningen.

Mycket tyder på att Lingärde hade en förståelse för svensk underrättelseverksamhet som vida överstiger den som finns hos gemene man. Ulf Lingärde avled 2001.

Så var första året på sjukhus

Så splittras den lilla klass som följer Läkarprogrammet vid Sundsvalls sjukhus. Sommaren är obönhörligen här, värmen är formidabel, solen gassar och lemonaden flödar.

Ett års kliniska studier förtjänar en viss reflektion.

Termin 6: Kardiologi, stroke, lungmedicin, njurmedicin, geriatrik.

Termin 7: Kirurgi, onkologi, urologi, anestesi.

 

Termin 6 var onekligen ett lyft efter fem terminer preklina, teoretiska studier. Äntligen på plats på sjukhuset, bland läkare, syrror och alla patienter som ramlar in både här och där.

Jag minns särskilt en vecka på kardiologen när jag hängde på en docent från Uppsala som specialiserar sig på arytmier (hjärtan som tickar oregelbundet). Denne var på plats delvis för att utbilda ty denne arbetade dessutom med att operera in pacemakers och där fanns ett behov i Sundsvall.

Det här var den typen av doktor du vill träffa om du hamnar på kardiologen med hjärtproblem. Här fanns det perfekta bemötandet gentemot patienten, pedagogiskt och rakt, vänligt och öppet. Och bakom allt det, millimeternoggrannhet och disciplin. Allt, verkligen allt skulle penetreras. Det var inte ett milligram läkemedel som inte granskades, inte en millimeterförändring på EKG:et som inte kritiskt betraktades. Och allt under tystnad eller genom ett logiskt resonemang. Jag minns en eftermiddag när stämningen steg inne på expeditionen och hur doktorn ställer sig upp och betonar vikten av tystnad. Lite senare går doktorn även ut i korridoren och ber personalen som glatt pratar att sänka volymen. En hjälte, tycker jag.

 

Minnesvärt är alla möten med patienter. Den duktige, modige pojken som sjuk ligger på akuten med orolig pappa bredvid. Den inlagde patienten vars sociala och existentiella omständigheter överskuggar diagnos och behandling. Patienterna jag pratar med som bara några dagar senare har gått bort. Anhöriga som sitter i tystnad bredvid en gammal mamma eller pappa som nyss avlidit.

 

Bäst placeringarna under de här två terminerna har varit, i mitt tycke:

Anestesin, urologen, geriatriken och akuten.

Anestesin för här blev det så handgripligt – sätta nål inför operation, hålla masken under op, patienter som sviktar – vad gör vi nu?

Urologen för den engagerade personalen och den pedagogiska höjden.

Geriatriken för den långsiktiga behandlingen, helhetslösningarna – kommer patienten hem, hur gör vi för att stötta på vägen fram?

Akuten för alla möten med snabba, kloka läkare - och utmaningarna, och inte minst hur ofta jag som läkarstudent blev involverad, fick hjälpa till, ta anamnes och status.

 

Finns något mindre bra att lyfta fram?

Jag trivs bra med den ofta fria studiemiljön, jag ska inte påstå något annat – men jag hade nog trott att det skulle bli mer praktiska utmaningar och att jag skulle drillas mer. Ungefär som under värnplikten där allt tjatades in med repetition efter repetition. Således hade jag inte haft något emot att placeras med mer skarpa uppgifter – med skarp handledarkontroll förstås. Jag hade uppskattat att få lära mig och repetera på t ex pleuradrän under någon vecka, eller varför inte arbets-EKG.

Det är viktigt att vara med på avdelning och mottagning, att stå bredvid, att gå med – att höra och se hur läkare resonerar, hur de frågar, vad det frågar om och varför. Men att vara med kan bli lite långsamt ibland om man inte har något mer konkret att göra än att enbart lyssna.

Visst har jag arbetat med händerna under det här året. Jag har skurit bort benigna tumörer, sytt och lagt bedövning.

Jag kommer aldrig glömma när jag i sterilkläder assisterade en kärlkirurg under en lårbensamputation och var med när lårbenet sågades av. Ett minne för livet, så att säga.

 

Ett års kliniska studier. Vilken resa. Wow!

Kvällsljuset, cykelturen

Vänta. Jag måste vänta på min själ.

 

Men jag har bråttom. Artärgas. Ventrikelsond. Koloncancer.

Tentan.

 

I dag tog jag cykeln. Jag tog mig fram lite planlöst till en början. Cyklade från biblioteket in mot centrum, men vek av i riktning mot järnvägen. Hittade Gustav Adolfsskolan med gymnastiksalen i huset bredvid.

 

Kvällsljuset och behovet av luft och rymd gjorde mig glad, där jag stod framför den gamla skolan.

Cykeln mellan benen och i blå anorak.

 

Det gick inte att missta sig. En skola från ett annat Sverige.

Högt upp på fasaden, skyltar med målad text. Uppmaningar till skolbarnen från rektorn, statsministern, moder Svea – från Gud.

Ordning. Sparsamhet. Lydnad. Flit. Bed och arbeta.

 

Sådana skolor byggs inte längre. Och kommer aldrig att byggas igen. Någonsin.

 

Cykelturen framåt kvällen, den fria luften; kanske kom min själ ikapp mig ett lite tag.

 

Vad jag lyssnade på i mina lurar?

Soundtracket till Call me by your name, förstås.

W Agrell: Övrig illegal verksamhet

Jag roar mig med att läsa en del om säkerhetspolitik, det förefaller relevant och är av stort allmänt intresse.

Det där med stort allmänt intresse råder det förövrigt ett visst missförstånd om. Det finns tidningar som inbillar sig att stort allmänt intresse är lika med det folk intresserar sig för väldigt mycket, som "Mello". Men allmänt intresse är det som ligger i allmänhetens intresse - det vill säga t ex skattefinanserad sjukvård eller kommunal omsorg - eller varför inte rikets säkerhet?

Tidningar bör skriva djuplodande och engagerat om det senare - kortare notiser om det förra. Inte tvärtom.

Nåväl. Jag har ägnat några timmar här och där till att läsa professor Wilhelm Agrells Övrig illegal verksamhet - Övervakningen av svenska kärnvapenmotståndare 1958-1968.

Få i den yngre generationen känner nog till att Sverige i slutet av 50-talet gick rätt långt för att skaffa kärnvapen. Sveriges självbild var sådan att vi skulle klara oss själva på alla områden, vi skulle vara neutrala, alliansfria, ha egen livsmedelsproduktion, egna lösningar på allt, och så vidare - och även kunna försvara oss med kärnvapen.

Nu blev det aldrig så - och till stor del, förefaller det som, på grund av hårt påverkansarbete av en rad kulturpersonligheter. Man ska aldrig underskatta det inflytande kulturfolket har på opinionen. Då Arthur Lundkvist, Per Anders Fogelström och Barbro Alving - i dag Malena Ernman, Stina Oscarsson och Henrik Schyffert.

 

Agrells bok vittnar om ett övervakningskomplex gentemot kärnvapenmotståndarna som organiserades av vad vi i dag kallar SÄPO - och även den militära underrättelsetjänst som är känd under namnet IB.

Den stora förtjänsten med boken är de sista 20 sidorna, för där återger inte Agrell enbart den fakta han har hittat i arkiven, utan där för han ett, låt oss säga, filosofiskt resonemang, kring övervakningen och dess betydelse. Han värjer sig måhända en aning om rätt och fel - men avhandlar desto mer vårt bild av historien - liksom färgad av hur vår värld blev.

Agrell skriver: "Naturligtvis var det onödigt att övervaka dessa grupper, naturligtvis var det konspiratoriskt och kränkande att snoka i en mängd kända och okända respektabla medborgares förehavanden. Naturligvis var det så. Men det som gör detta så naturligt är just att vi vet åt vilket håll historiens hjul kom att snurra, och att vi betraktar det som något givet och ödesbestämt. Och om vi nu skall fortsätta anlägga detta efterhandsperspektiv, var det då inte oansvarigt att i andra världskrigets slutskede avveckla övervakningen av det stalinistiska Sovjetunnionens underrättelseverksamhet och den odiskutabla subversion som bedrevs via sovjetlojala 'hemmakommunister'? Hur hade det misstaget tett sig om historien hade tagit en annan vändning, om till exempel den alkoholiserade och kryptopatriotiske kommunistiske inrikesministern Yrjö Leino inte fallit ur ramen och de finska kommunisterna gripit efter en historisk chans att ta makten? Och vilka var de fel det vässtyska Verfassungsschütz i efterhandsperspektivet egentligen gjorde sig skyldiga till under det sena 1960-talet? Var det att ha övervakat de vänsterextrema rörelserna för mycket? Eller för lite? Eller att ha övervakat dem på fel sätt? [...] Frågan om rätt och fel, om detta historiens domslut som vi så gärna föreställer oss, går inte att undvika. Men för att förstå historien som ett kontinuerligt skeende där de agerande ständigt befinner sig omslutna av sin nutid är rätt och fel föga klargörande. Hur och varför är mer relevanta frågeställningar för att vinna kunskap om det förgågna."

Västerviksson. Tidigare arbetat som reporter på VT. Tänker fortfarande som en journalist - men lägger mest tid på läkarstudierna.

Bloggar

Sport

Politikerbloggar